Beslut från styrelsemötet 990410

Mötets öppnande

Ulf Lindbergh tjänstgör för Maria Weber tills hon anländer och David Borg för Margareta Ivarsson.

A) Handlingsplan Tiodans
Sten Frödell föredrog planen för att öka rekryteringen till Tiodansen.
Beslöts att
handlingsplanen skall genomföras i samarbete med Bredd- och distriktskommittén samt Utbildningskommittén. Faddrarna skall upplysa om möjligheten att söka pengar från breddsatsningen.

B) Kriterier för utbildare
KF lämnade ett förslag på kriterier och karriärstege för DSF:s utbildare.
Beslöts att
förslaget DNR 3594 skall gå ut på remiss till distrikten.

Ekonomi

A) Utträdesansökan
Ulricehamns Sportdansklubb har ansökt om utträde och återbetalning av årsavgiften för 1999.
Beslöts att
ej betala tillbaka årsavgiften. Utträdet godkändes liksom utträde för Morokulien DF.

B) Bestridande av faktura
DK Swing bestrider kravet på avgift för inställt Tiodans SM.
Beslöts att
uppdra till Märta Jansén-Håkansson att formulera ett svar om tidigare motsvarande ärenden.

C) Efterskänkning av 10%
Norrtälje SDF ber att förbundet skall efterskänka inbetalning av 10% på startavgifterna på tävlingarna 8-9 maj då de fått ta GP-tävlingen med kort varsel.
Beslöts att
inte efterskänka några avgifter. Däremot skall de ha tillbaka pengar för sanktionsavgiften.

D) Sanktionsavgifter utbildningar
Karin Fjällström lade ett nytt förslag till sanktionsavgifter för distriktsutbildningar.
Beslöts att
vidhålla tidigare beslut om 200:-/deltagare. Karin Fjällström reserverade sig mot beslutet.

E) Genesys telefonmöten
Sedan Idrottens Hus fått en ny teleoperatör klan vi inte boka telefonmöten via Telia. Istället har RF ett avtal med Genesys telefon möten som erbjuder förbunden ett abonnemang för 750:-/år.
Beslöts att
teckna ett abonnemang för DSF.

Maria Weber går in som ordinarie. Ulf Lindbergh frånträder.

F) Nytt kursmaterial
Tommy Svärd erbjuder sig att skriva ett material för Triotränarutbildning steg 2 och Monica Orshammar att skriva ett material för UL4 Bugg Barn.
Beslöts att
be dem att inom ett år ta fram materialet och presenterar för DSF. Godkänt material betalas med 5.000:- inkl. allt. I detta ingår även uppdateringar.

Bordlagda frågor forts.

A) Utbildaravtal
David Borg presenterade olika förslag till avtal för förbundets utbildare.
Beslöts att
inte upprätta något generellt avtal. Ett avtal med kursledaren skrivs istället för varje aktuell kurs.

Ekonomi forts.

C) Arvoden
Från domarseminariet kommer ett förslag om nya arvoden. Maria Weber:s uppdrag att sammanställa lista över samtliga arvoden i DSF är slutfört.
Beslöts att
arvoden enligt förslaget från domarseminariet för domare BRR ska gälla från 1 augusti 1999. Dock ersätts resa med egen bil med 15:-/mil. David Borg och Ulf Lindbergh deltog inte i beslutet. Lars-Göran Göransson reserverade sig mot beslutet om milersättning. De nya arvodena skall annonseras i DSF-Nytt.


Tävlingsverksamheten

A) Ändring av Tävlingsreglementet
Beslöts att
ändra 4.3.1 till: Uttagning av representanter till mästerskapstävlingar görs av Förbundskapten. Ändringen skall annonseras i DSF-Nytt och gäller från 990801

B) Tävlingskontrollant Gotenburg International
Märtha Jansén-Håkansson redogjorde för turerna kring utnämningen av Öystein Dahle till Chairman of adjudicators för tävlingen i Göteborg 1-2 maj. Det är viktigt att ärenden går den formellt rätta vägen.
Beslöts att
vid uttagningar skall DSF först inhämta respektive förbunds och därmed rätt instans godkännande innan förslaget läggs till IDSF eller motsvarande.

D) Tävlingssamarbete SDR
Tävlingskommittén Tiodans föreslår att DSF:s tävlingar skall var öppna för samtliga SDR-par. Enligt tidigare beslut skall en utvärdering av nuvarande samarbetet göras innan samarbetet ev förlängs.
Beslöts att
uppdra till Sten Frödell att göra en utvärdering till junisammanträdet.

E) Sanktionsavgifter SM
Tävlingskommittén Tiodans föreslår att sanktionsavgifterna för SM skall vara fastställda.
Beslöts att
ej fastställa sanktionsavgiften utan det är en förhandlingsfråga mellan kommittén och arrangören.

Övriga frågor

A) Instruktion för Domarkommittén
Beslöts att
anta instruktionen enligt DNR 3591. Ledamöter i kommittén är inte löst ännu. Tills vidare är Lars-Göran Göransson respektive Sten Frödell ansvariga från förbundsstyrelsen.

B) Lagledarutbildning
Gunvor Svensson och Ewa Hägglund har lämnat ett förslag på kursmaterial för Lagledarutbildning. Sten Frödell har ett eget för Tiodanssidan.
Beslöts att
uppdra till Karin Fjällström att sammanställa dessa till ett gemensamt material. Vårens Lagledarutbildningar är godkända av DSF.

C) Representant till Lag-SM
Beslöts att MariaWeber representerar DSF vid Lag SM i Borås 15 maj med David Borg och Lars-Göran Göransson som reserver.

D) Ny ledamot i Ungdomskommittén
Beslöts att

Emelie Näslund blir ledamot i Ungdomskommittén.

E) Plan för elitsatsningen
Beslöts att

uppdra till Lars-Göran Göransson och Sten Frödell att ta fram en plan för elitsatsningen till sammanträdet 25 september.

F) Uttagning till utländska inbjudningstävlingar
Rolf Lindberg och Helena Fransson är kritiska till hur uttagning skett till vissa inbjudningstävlingar.
Beslöts att
Ingalill Söderberg besvarar brevet.

G) Uppsägning av avtalet för Svensk Danssport
Ulf Lindbergh föreslår att avtalet med Futurum Grafiska och Presentationsteknik AB sägs upp för att kunna förhandla fram ett nytt.
Beslöts
enligt förslaget.

H) Antal kursledare
I utbildningspolicyn rekommenderas att på kurser med upp till 20 deltagare skall det vara en kursledare, Jitterbug undantagen. Beslöts att
det är upp till kursanordnaren att besluta om antalet kursledare. Antalet bör framgå av inbjudan.

Skrivelser

B) Pool 2 Tusens föreningsstämma
Beslöts att

Ingalill Söderberg går på stämman den 28 april.

C) Trade Out
Pool 2 Tusen erbjuder även i år Special Förbunden att mot ersättning marknadsföra Städa Sverige och Sportkortet.
Beslöts att
DSF deltar i år igen.

D) Victorius Development
Företaget erbjuder sina tjänster kring organisationsutveckling, marknadsföring etc.
Beslöts att
tacka nej.

E) Sponsorsbidrag TV-program
DK Kiruna Bugg & Swing ansöker om bidrag för att göra ett marknadsföringsprogram i lokal TV:n.
Beslöts att
inte bidra till detta men att tipsa föreningen om att de kan söka pengar från Breddsatsningen för sin marknadsföring. IS skriver.

F) Dipsensansökan utbildare
Smålands ­ Blekinges Danssportförbund ansöker om dispens att använda utbildare som inte står på DSF:s utbildarförteckning.
Beslöts att
avslå ansökan med hänvisning till Karin Fjällström:s tidigare brev till distrikten i ärendet. Sista ansökningsdag för att komma med på listan för nästa år är 12 maj. Ulf Lindbergh tar upp detta på distriktets konferens.