Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Antagna av Årsmötet 21 mars1999
Senast reviderade 2015

 
  
   
1 Kap Allmänna bestämmelser
1 § Uppgift/Ändamål Västergötlands Danssportförbund (VDSF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Danssportförbundets stadgar, såsom Svenska Danssportförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.


2 § Sammansättning Västergötlands Danssportförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Danssportförbundet, och som har hemvist inom distriktets geografiska  område.


3 § Verksamhetsområde Västergötlands Danssportförbunds verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 6 kap. 2§ Svenska Danssportförbundets stadgar omfattar Västergötlands danssportförbund.


4 § Stadgar Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av VDSF´s årsmöte och skall godkännas av Svenska Danssportförbundet. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.


5 § Beslutande organ Västergötlands Danssportförbunds beslutande organ är VDSF´s årsmöte, extra årsmöte och VDSF´s styrelse. VDSF:s styrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom sitt arbetsområde.


6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår Västergötlands Danssportförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. VDSF:s styrelses arbetsår omfattar tiden från VDSF´s årsmöte t.o.m. påföljande ordinarie årsmöte.


7 § Sammansättning av styrelse m.m. Västergötlands Danssportförbund och dess föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att  största möjliga kompetens uppnås utan avseende till kön, dock skall med hänsyn till danssportens speciella karaktär en jämn fördelning mellan könen eftersträvas. Olika åldersgrupper skall företrädas i rimlig omfattning. Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.
    
8 § Firmateckning Västergötlands Danssportförbunds firma tecknas av VDSF´s styrelse eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.


9 § Skiljeklausul Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, Västergötlands Danssportförbund eller Svenska Danssportförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.


10 § Upplösning av förbundet Efter samråd med Svenska Danssportförbundet kan VDSF´s årsmöte upplösa Västergötlands Danssportförbund genom beslut härom med 2/3 majoritet. Vid upplösning av Västergötlands Danssportförbund tillfaller de medel, som VDSF disponerar enligt bokslut samt de medel som erhållits efter försäljning av inventarier tillhörande VDSF, de klubbar inom VDSF:s distrikt som var röstberättigade vid senaste årsmötet. Medlen delas lika mellan klubbarna oavsett antalet medlemmar i respektive klubb.


2 Kap Årsmöte


1 § Tidpunkt och kallelse Årsmötet, som är Västergötlands Danssportförbunds högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av mars månad på dag, som VDSF:s styrelse bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-stämma pågår. Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av VDSF:s styrelse senast fyra veckor före mötet, tillställas föreningarna. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för VDSF eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, skall finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara Västergötlands Danssportförbunds styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Rätt att inge förslag tillkommer Västergötlands Danssportförbund tillhörande röstberättigad förening.
   
3 § Sammansättning och beslutförhet Årsmöte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av Västergötlands Danssportförbunds styrelse. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i årsmötets beslut.


4a § Rösträtt Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats av Svenska Danssportförbundets styrelse att gälla från och med den 1 februari till och med den 31 januari. Varje röstberättigad förening har en röst.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 januari föregående år har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Danssportförbundet samt de förpliktelser mot Västergötlands Danssportförbund som kan ha bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts VDSF. Om förening deltar i årsmötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva föreningens rösträtt anges.


4b § Yttrande- och förslagsrätt Yttrande- och förslagsrätt vid VDSF´s årsmöte tillkommer, förutom ombuden, VDSF ledamöter och förbundsstyrelsens ledamöter samt motionär i fråga om egen motion. Med årsmötets samtycke har även annan yttranderätt.
Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig vid årsmötet i de ärenden valberedningen berett. Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett.


5 § Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på  grundval av den röstlängd som Svenska Danssportförbundets styrelse har upprättat för VDSF,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av ordförande för mötet,
5. Val av sekreterare för mötet,
6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) Västergötlands Danssportförbunds styrelses verksamhetsberättelse för tiden1 januari till 31 december,
     
b) Västergötlands Danssportförbunds styrelses förvaltningsberättelse för tiden1 januari till 31 december, c) Västergötlands Danssportförbunds revisorers berättelse för samma tid,


8. fråga om ansvarsfrihet för Västergötlands Danssportförbunds styrelses förvaltning;


9. behandling av förslag till Västergötlands Danssportförbunds verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift till VDSF, och 10. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av Västergötlands Danssportförbunds styrelses förslag.


11. val av ordförande i Västergötlands Danssportförbund, tillika ordförande i VDSF:s styrelse för en tid av 1 år


12. val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år,


13. val av suppleanter för en tid av ett år,
14. val av 1 revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Västergötlands Danssportförbund för en tid av 1 år
15. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
16. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Svenska Danssportförbundets förbundsårsmöte,
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för Västergötlands Danssportförbund, eller dess föreningar, får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.
6 § Valbarhet Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till Svenska Danssportförbundet ansluten förening. Ledamot av Västergötlands Danssportförbunds styrelse är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor. Arbetstagare hos Västergötlands Danssportförbund eller hos Svenska Danssportförbundet får inte väljas till ledamot av VDSF´s styrelse eller valberedningen.
7 § Extra årsmöte Västergötlands Danssportförbunds styrelse kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. VDSF´s styrelse är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När VDSF´s styrelse mottagit en begäran om extra årsmöte skall det inom 14 dagar kallas till sådant möte, och hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.
  
 

   
Underlåter VDSF´s styrelse att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse, i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Extra årsmöte får inte äga rum under tid då DF-stämma eller förbundsmöte pågår.
8 § Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
9 § Ikraftträdande Beslut fattade av årsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.
¤¤¤¤¤
3 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m. Valberedningen, som bör bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
2 § Åligganden Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Senast sex veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap.5 § 11-14 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.
  
 

   
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till VDSF:s styrelse.
3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet Röstberättigad förening får senast fyra veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11-14 punkterna. Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 11-14 punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.
¤¤¤¤¤
4 Kap Revisorer, revision
1 § Revisorer och revision Västergötlands Danssportförbunds revisorer, av vilka en utsetts av berört DF enligt 11 Kap 6 § RF:s stadgar, skall granska VDSF:s styrelses förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
¤¤¤¤¤
5 Kap Västergötlands Danssportförbunds styrelse
1 § Sammansättning Västergötlands Danssportförbunds styrelse, som skall vara sammansatt enligt förutsättningarna i 1 kap 7§, utgörs av ordförande, fem övriga ledamöter, samt två suppleanter valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. VDSF´s styrelse får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av årsmötet, enligt 3 kap 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
2 § Åligganden Västergötlands Danssportförbunds styrelse är VDSF´s beslutande organ när årsmötet inte är samlat.
  
 

   
Västergötlands Danssportförbunds styrelse skall 1. verkställa årsmötets beslut,
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,
3. handha danssporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för dess utveckling samt i övrigt tillvarata dess intressen,
4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och Svenska Danssportförbundets bestämmelser,
5. handha och ansvara för VDSF´s medel,
6. bereda ärenden, som skall föreläggas årsmöte,
7. förelägga årsmötet förslag till VDSF´s verksamhetsplan med ekonomisk plan,
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, förbundsstyrelsen och DFstyrelsen med upplysningar och yttranden,
9. bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall anställa VDSF´s arbetstagare, samt
10. föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. Samt sköta löpande ärenden i övrigt.
11. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet samt till de övriga församlingar där Västergötlands Danssportförbund har rätt att vara representerat,


3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning Västergötlands Danssportförbunds styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.


4 § Överlåtelse av beslutanderätten Västergötlands Danssportförbunds styrelse får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot, eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta VDSF:s styrelse härom.
  

   
Kommentar Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädelsevis i samband med styrelsesammanträden.

se även länk (pdf)


 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:36 Skribent: Jonas Källman

 sök projektstöd

  Skärmavbild 2021-04-17 kl. 10.16.28.png

 

 

 


Kalender

Utbildning

DansTV

 Sverigekarta

 

 WDSF

WRRC

WADF

DSF

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Västergötlands Danssportförbund
Caroline Andersson, Lindgatan 11 E
543 31 Tibro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info