Hoppa till sidans innehåll

Arkiv Covid-19


Samlade länkar och information

DSF:s anvisningar för tävlings- och träningsverksamhet (fr o m 2021-03-01

Anteckningar från föreningsmötet

Regeringens pressmeddelande 5 sep

Info RF om Coronaviruset och idrottsrörelsen 6 sep

Folkhälsomyndigheten-Lokala allmänna råd för covid-19/

Om någon blir sjuk under kurs/tävling

Se inställda tävlingar - Tävlingskalender, dans.se

Senaste nytt

1 juni

Myndigheterna har meddelat att restriktionerna lättas från 1 juni. DSF har ett pågående arbete för att uppdatera de anvisningar vi har skapat tidigare. När arbetet är klart kommer information läggas upp på denna sida. 

6 april

I slutet av förra veckan kom regeringen med besked om ytterligare stöd till idrotten på 1 miljard kronor. Med anledning av detta gör RF vissa förändringar kring kompensationsstödet:

Den kommande ansökningsperioden skjuts fram. Idrottsföreningar och förbund kommer att ansöka om stöd från 7 maj till 19 maj kl. 12.00 (istället för 15 april–26 april).
Perioden som stödet avser utökas med två månader. Idrottsföreningar kommer att ansöka om stöd för perioden 1 januari till och med 30 april (istället för januari och februari).

Liksom tidigare ansöker idrottsföreningar om stöd för ekonomiska konsekvenser av corona. Ansökan görs inloggad i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. För att ansöka behöver du vara registrerad i IdrottOnline som Ordförande, Kassör eller Idrottsmedel firmatecknare.

Mer om kompensationsstödet

25 februari
Uppdaterade restriktioner

RF har under torsdagen den 25/2 haft ett informationsmöte om uppdaterade restriktioner som börjar gälla 1 mars. Det som förändras för DSF är att undantaget för att hålla enstaka tävlingar eller läger för barn och ungdomar tas bort, det kommer alltså inte vara tillåtet att anordna fysiska tävlingar eller läger för några åldersgrupper. 

28 jan 2021

Förtydligande från Riksidrottsförbundet

I ett förtydligande från Riksidrottsförbundet har DSF fått information om att pandemilagen gäller för en lokal eller anläggning för idrottsverksamhet och då ska ett maxantal bestämmas utifrån respektive lokals ytan.

Därutöver ska föreningen i sin verksamhet följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19).

Detta innebär att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd är mer begränsande än vad Pandemilagen medger.

I dessa föreskrifter och allmänna råd anges att antalet personer i grupper för idrottsträning ska hållas nere och riksidrottsförbundets tolkning är att för grupper med äldre ungdomar och vuxna (födda 2004 och tidigare) är riktmärket på gruppstorlek åtta personer medan riktmärket för grupper med barn (födda 2005 eller senare) inte är riktigt lika tydligt, så länge antalet personer begränsas.

22 jan 2021

Förtydligande vad pandemilagnen innebär för DSF
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om rekommendationer, förordningar och föreskrifter utifrån den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari.
Riksidrottsförbundet har försökt få förtydligande vad detta innebär för idrottsrörelsen.


Idag den 22 jan så presenterade RF ett förtydligande som innebär att pandemilagen gäller all idrottsaktivitet som sker inomhus, oavsett vem som äger eller driver lokalen. Förordningen säger att man ska begränsa antalet besökare i verksamhetslokalen. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska maxantalet beräknas så att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Beräkningen ska göras på helheten (total tillgänglig golvyta) och för varje avgränsat utrymme. Det innebär till exempel att en beräkning görs för den stora idrottshallen och separata beräkningar görs för eventuella mindre salar eller avgränsade omklädningsrum. Begränsningen ska också tydligt anslås i lokalens vid entrén.

Folkhälsomyndigheten har satt upp en lista med nio punkter som alla som bedriver verksamhet i en sportanläggning ska följa:

1.Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt

2.Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord

3.Tydligt anslå maxantalet

4.Säkerställa att maxantalet inte överskrids

5.Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas

6.Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna eller erbjuda handdesinfektion

7.Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,

8.Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och

9.Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Om träningen genomförs utomhus så gäller punkterna 5-9.
Pandemialgen går före DSFs egna anvisningar.
DSF kommer under v 4, uppdatera Anvisningarna för tävling och träning.

Vems är ansvaret?
• Föreningen är ansvarig om föreningen varaktigt och på heltid hyr lokal eller anläggning för idrottsverksamhet
• Fastighetsägaren är ansvarig om föreningen hyr lokal eller anläggning för kortare tid, t.ex. några timmar per vecka.
• Om fastighetsägaren är ansvarig ska föreningen följa fastighetsägarens informationer utifrån pandemilagen

Regeringens rekommendation 21 januari
Den 21 januari presenterade regeringen även att Icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda , men idrottsverksamheter för barn födda 2005 eller senare undantas. Vad som är ”Icke nödvändiga verksamheter” är upp till varje region och kommun.

 • Verksamheter utomhus kan fortsätta för alla, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt.
 • Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet pandemilangen samt föreskrifter och allmänna råd. Se nedan.

Föreskrifter och allmänna råd
(dessa är samma som tidigare)

Idrottsföreningar bör för personer födda 2005 eller senare:

 • När det är möjligt att hålla träningar utomhus.
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare.
  Lokalt eller inom regionen, undvik onödiga långa resor.

För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna tränaidrott på ett sådant sätt bör de:

 • Hålla avstånd till varandra
 • Inte dela utrustning med varandra
 • När det är möjligt att genomföra aktiviteten utomhus
 • Undvika gemensamma omklädningsrum
 • Resa till och från aktiviteten individuellt
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper

Idrottsföreningar bör:
Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar

 • Dessa råd gäller inte för personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott
  •Idrottsföreningar bör i övrigt vidta lämpliga åtgärder för spridning av covid-19

 

22 dec 2020

Folkhälsomyndigheten (FHM) har nu förtydligat innebörden av de ytterligare åtgärder som presenterades den 18 december. Bland annat föreslog man att kommuner och regioner rekommenderades att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva (yrkesmässig idrott undantagen).

RF har haft flera möten med Folkhälsomyndigheten (på olika nivåer) och som ett resultat av de dialogerna har nu FHM förtydligat det som gäller idrottsrörelsen enligt nedanstående:

 • Regeringen har rekommenderat att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari, och Folkhälsomyndigheten vill komplettera rekommendationen.

För de föreningar som tränar i egna lokaler eller lokaler som hyrs av privat värd rekommenderar DSF att man ska följa de rekommendationer som respektive kommun går ut med.

DSF rekommenderar även att ingen organiserad träning inomhus startar innan den 24 jan 2021. Detta för att följa regeringens beslut angående att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner bör stängas ned fram till den 24 januari, samt Folkhälsomyndigheten kompletterande bedömning.

Det har fattats en rad olika beslut runt om i kommunerna och här har RF/SISU-distrikten gjort en rad insatser i att föra dialog med kommunerna och föra fram idrottsrörelsens önskemål. Om ni som förening har specifika frågor rörande en enskild kommuns agerande så kan ni ta kontakt med berört RF/SISU-distrikt för samråd.

 

21 dec 2020

Regeringen meddelade den 18 december skärpta restriktioner. All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och "inte är nödvändig" bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari vilket bland annat kan innefatta idrottshallar. 

DSF återkommer så fort vi fått mer information.

Läs Pressmedlande som RF gick ut med 18 dec.

 

14 december 2020

Det har gjorts en korrigerats av ett syftningsfel i dokumentet, det nya dokumentet är nu upplddat. Anvisningar för tävling och träning gäller fr o m 2020-12-14,
Återkom till This is a mailto link om ni har funderingar eller frågor king dokumentet så vi kan utforma det så bra som möjligt.

12 december 2020

Svenska Danssportförbundet har fört dialog med Riksidrottsförbundet angående pardans kopplat till de nya restriktionerna och har utifrån det nu uppdaterat DSF:s anvisningar för tävling och träning gäller fr o m 2020-12-14.
Som även finns att tillgå överst på denna sida.

Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har genomgående framfört att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga.

De allmänna råden som riktar sig till hur vi ska bedriva träning är nu uppdelade för de som är födda 2005 eller senare och till dem som är födda 2004 eller tidigare

Varje individ och förening har ett eget ansvar i att bidra till att minska risken för smittspridning. Att Folkhälsomyndigheten nu öppnar upp för att de födda tidigare än 2004 kan få träna är ett stort förtroende idrottsrörelsen har fått och som vi alla ska respektera.

 

9 december 2020

Igår den 8 december gick folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd som börjar gälla den 14 december.

Danssportförbundet går nu igenom dessa för att se vad de betyder för verksamheten inom Svensk Danssport.Vi återkomma så fort som möjligt med vilka konsekvenser detta får för tävling, träning och annan verksamhet inom förbundet.

Fram t o m den 13 december gäller samma rekommendationer som idag och vi ber samtliga föreningar att fortsätta följa dessa rekommendationer så att vi tillsammans kan bidra till att smittspridningen inte ökar i samhället.

 

17 nov 2020

Vi har en fortsatt utmanande situation för vår dansverksamhet p g a den pågående pandemin.

Efter regeringens besked igår hade vi ett snabbinkallat möte med RF i dag kring Corona situationen. Det gäller primärt förbudsförordningen och är kopplad till lagstiftningen för allmänna sammankomster. Det som är nytt är framförallt att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare tills vidare inte får hållas inom Sverige, (tidigare 50 deltagare). Dessutom gäller sedan tidigare, de grundläggande rekommendationerna om avstånd mellan människor. De nya regler som nu föreslås gälla träder ikraft den 24 november efter regelmässig remissrunda. Vi kan nog räkna med att de träder ikraft och är redan starkt normgivande. Vidare har vi i dagsläget att följa de 21 regionerna i Sverige och deras särskilda råd. Det skiljer sig lite hur de allmänna råden ser ut i de olika regionerna. Därför kan vi inte berätta i detalj kring detta utan rekommenderar en lokal kontakt med aktuell länsstyrelse eller RF/SISU distrikt. Ni som ansvariga för er föreningsverksamhet ska därför grunda er beslut på FHM övergripande råd och det som är specifikt för just er region. Det är det som ska styra! Har ni frågor är ni dock självfallet välkomna att höra av er till DSF kansli.

Vi ska i sammanhanget lägga till att träning och tävlingsverksamhet utan publik för DSF inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Stadsministern är dock tydlig med att förbuds förordningen ska vara normgivande i hela samhället. Ni som ansvarig för en verksamhet ska ta med detta i beslut om hur verksamhet planeras och genomförs. RF har även ställt ett batteri med frågor till FHM om förtydligande för träning för personer födda 2004 och tidigare. Det finns dagsläget inget datum för när RF kommer få svar på detta. DSF återkommer när svar kommer.

Vidare planerar DSF att aktivera tankar kring hur vi kan arbeta vidare inom våra olika verksamheter för att kunna dansa vidare trots dessa utmaningar. Det finns redan exempel på hur olika föreningar agerar och utvecklar alternativ som fungerar. Vi återkommer även kring det.

Det här var en snabb och kortfattad uppdatering efter dagens möte med RF men vi räknar med att komma tillbaka inom kort med ytterligare information!

 

Hälsningar

Rolf Cassergren                                                
Ordförande                                                         

 Angelica Källström
 Generalsekreterare

16 nov 2020
Det blir fler och fler regioner som får skärpta allmäna råd. detta är ett beslut från Folkhälsomyndigheten (FHM) i samråd med smittskyddet i de regionerna. Besluten grundar sig i av den snabba ökningstakten i spridning av covid-19 i regionerna. DSF uppmanar alla dansföreningar i de berörda regionerna att ta sitt ansvar och följa dessa skärpta allmänna råd.
Läs vad som gäller för just din region.

4 nov 2020
Om er förening befinner sig i en av regionerna med skärpta allmänna råd, är det viktigt att ni följer detta. I dagsläget är det 8 regioner som har, skärpta allmänna råd, alla utom Uppsalaregion har rådet att: Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.


Detta innebär att föreningen inte kan bedriva verksamhet som vanligt och att tävlingsverksamhet inom regionen ska ställas in.
Om ni behöver stöttning kan ni ta kontakt med RF-SISU distrikt på regional nivå och/eller era dansdistrikt på regional nivå. Ni kan så klart även vända er till DSFs kansli.

För övriga föreningar gäller det att fortsätta se över verksamheten så att den följer de allmänna råd som finns.

Glöm inte bort det personliga ansvaret, vi alla är ansvariga för att minska smittspridningen.

2 nov 2020
På grunda av extra åtgärder i fler regioner, så har många tävlingar ställts in, håll koll på tävlingskalendern i dans.se, för senaste informationen.

Startavgifter ska återbetalas av arrangörsföreningen. Riksidrottsförbundet har meddelat att arrangörsföreningen kommer ha möjlighet att söka tillbaka detta från RF via kompensationsstöd, vid näst omgång.

 

29 okt 2020
Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att extra åtgärder ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid.
Läs vilka regioner det gäller:

Folkhälsomyndigheten-Lokala allmänna råd för covid-19

 

27 okt 2020
I dagarna kom FHM ut med informationen om att det kan skapas regionala restriktioner utefter lokal smittspridning. Om er förening befinner sig i en av de regionerna, är det viktigt att ni följer restriktionerna för säkerhets skull. Om ni har funderingar kan ni i första hand ta kontakt med RF-SISU distrikt på regional nivå och/eller era dansdistrikt på regional nivå, för att se om de kan stötta och ge råd i hur ni bör göra med er kurs- och träningsverksamhet samt resande till tävling utanför regionen.

På grund av att detta är regionala restriktioner, kommer inte DSF gå in och styra föreningarnas verksamhet eftersom det kommer kunna se väldigt olika ut i hela landet. 

När det gäller tävlingar inom regionen så behöver det tas ett specifikt beslut för varje tävling då restriktionerna kan vara väldigt olika i de olika regionerna. Tävlingsarrangören har ansvar för evenemanget, så det är i första hand föreningen tillsammans med DSFs tävlingsledare som får se över de regionala restriktionerna. Om restriktionerna kan hållas så kan tävlingen genomföras. Kolla gärna med den regionala smittskyddsläkaren och ert RF-SISU distrikt för extra stöd vid frågetecken. Är föreningen osäker kan man ta stöttning av verksamhetsområde eller DSFs kansli. Om tävlingen behöver ställas in så kontaktar ni i första hand DSF kansli.
Dansare, ledare, och funktionär/domare som reser från en region med skärpta restriktioner ska överväga risken för smittspridning inför deltagande i dansevenemang.

 Glöm inte bort det personliga ansvaret, vi alla är ansvariga för att minska smittspridningen. Som tävlingsmänniskor så klarar ni så klart att hålla i och hålla ut för danssportens säkerhet! 

 

26 oktober

Förbundsstyrelsen diskuterade under lördagen 24 okt, frågan hur DSF ska ställa sig till det nya beslutet om att höja publikantalet till 300 st, från 1 nov 2020. Förbundsstyrelsen beslutade om nedan:

22 oktober meddelade regeringen beslutet att höja publikgränsen till 300 personer för idrottsevenemang som har anvisade sittplatser, med avstånd på en meter mellan åskådarna.
Förbundsstyrelsen har beslutat att DSF:s tävlingsarrangörer ska fortsätta med de anvisningarna för tävling som utarbetades i början av hösten, där publik ska undvikas. Detta för att upprätthålla säkerhet och trygghet för våra dansare och funktionärer på tävlingar. Även för att regeringsbeslutet främst är till för rena publikidrotter och danstävlingar ofta innebär att publik och deltagare mixas i tävlingshallen då de befinner sig på samma områden. 

Våra arrangörsföreningar har gjort ett bra jobb med att planera anpassningar på sina tävlingar och därför anser DSF att vi ska fortsätta på samma spår året ut. FS kommer att utvärdera höstens tävlingar, se över regeringsbeslutet för att kunna ta ett genomtänkt beslut inför vårens tävlingar. 

Uppkommer annan eller ny information kan så klart detta beslut revideras.

 

Kontakta This is a mailto link om ni har frågor.

 

22 oktober

I dagarna kom FHM ut med informationen om att det kan skapas regionala restriktioner utefter lokal smittspridning. Om er förening befinner er i en av de regionerna är det viktigt att ni följer restriktionerna för säkerhets skull. Om ni har funderingar kan ni i första hand ta kontakt med RF-SISU distrikt på regional nivå och/eller era dansdistrikt på regional nivå, för att se om de kan stötta och ge råd i hur ni bör göra med er kurs-, träningsverksamhet och resande till tävling utanför regionen.
På grund av detta är regionala restriktioner kommer inte DSF inte gå in och styra föreningarnas verksamhet, eftersom det kommer kunna se väldigt olika ut i hela landet. 

DSF kommer närmsta dagarna att ta beslut angående de tävlingar som finns inom denna regioner.

 

13 oktober

DSF är glada över att tävlingssäsongen är igång, och vill rikta ett stort beröm till alla arrangörsföreningar som jobbat på bra för att göra tävlingarna säkra. Vi vill nu också påminna om att alla individer som deltar på tävling också har ett stort ansvar för att minska smittspridning. I våra anvisningar står det bland annat att inga sociala aktiviteter ska arrangeras, det gäller inte bara för arrangörsföreningen. Deltagare som inte träffar varandra i vanliga fall ska undvika att ses på sociala träffar, t.ex. middagar kvällen innan tävling eller efter tävlingen. Vi förstår att det finns en längtan att ses, men i nuläget uppmanar vi alla att avstå från detta på grund av riskerna som kan medfölja. Det står även i anvisningarna att alla ska tänka över hur de reser till/från tävlingen, försök att undvika att ni reser tillsammans med personer ni inte vanligen träffar.  

 

7 september

Den 5 sep nåddes idrottsrörelsen av beskedet att regeringen beslutat ge idrottsrörelsens förbund och föreningar ytterligare en miljard kronor.

Detta är så klart väldigt goda nyheter. Information om hur pengarna kan användas kommer  om ytterligare några veckor.
Vi återkommer med mer info då.

Läs Regeringens pressmeddelande i länken ovan.

Läs också RF:s information om Coronsviruset och idrottsrörelsen i länken ovan.

 

18 juni

RF gav alla SF i uppdrag att utforma anvisningar för tävling och träning gällande sina egna idrotter efter att vissa delar i restriktionerna förändrades. 

Ta del av DSF:s anvisningar HÄR

 

12 juni

Från helgen 13–14 juni så förändras vissa delar i folkhälsomyndighetens restriktioner.
Oavsett detta så är alla vi personligen ansvariga för att minska smittspridningen. Detta innebär att vi tillsammans måste ansvara för att den verksamhet vi beslutar att genomföra är viktigt och håller sig inom de allmänna och generella råd som finns.

Idag 12 juni informerar DSF om det som är aktuellt för danssporten. Mer info finner ni som vanligt på Folkhälsomyndighetens hemsida

Varje SF har fått i uppdrag av RF att utforma riktlinjer som gäller för sina egna idrotter. DSF utgår från folkhälsomyndighetens rekommendationer, men vissa saker kan behöva förtydligas för vår verksamhet. DSF vill gå ut med så korrekt information som möjligt, och kommer att hjälpa föreningarna genom att förtydliga och ta fram checklistor för verksamheten, utifrån uppdrag från RF. Checklistor kommer för framförallt tävlings- och träningsverksamhet.

Under helgen får ni gärna ställa frågor och funderingar till DSF via instagram, fb eller mail så kommer vi att försöka svara i våra förtydligande under nästa vecka.

Förändringarna i restriktionerna för idrottsrörelsen är Möjlighet tävlingar och matcher för alla åldrar, Resor inom Sverige, och vissa förtydligande bland annat kring träning inomhus och närkontakt.
Tänk dock på att personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

Resor

Från och med den 13 juni:
-Folkhälsomyndigheten häver avrådan från icke nödvändiga resor inom Sverige
-Ökat resande får inte innebära ökad trängsel

De generella råden, som beskrivs längre ned gäller självklart tillsvidare

Tävling

Från och med den 14 juni förändras vissa delar kring tävlingsverksamheten för idrotten i stort:

Informationen innebär ingen förändring för DSFs verksamhet i dagsläget, då DSF inte kommer att sanktionera några tävlingar innan 28 aug.

DSF kommer att återkomma med mer information om vad de ändrade råden innebär för DSFs tävlingsverksamhet.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges bland annat att för att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt generella råd i övrigt.
När det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus. För träningar och andra idrottsaktiviteter, som inte kan bedrivas utomhus, gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter.
 Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som har inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

Detta innebär ett extra stort ansvar till oss inom danssport som närkontakts idrott att följa allmänna och generella råd.

 • Den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids.
 • Begränsa antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Närkontakt i samband med idrottsutövning

Folkhälsomyndigheten har den 29 maj meddelat att myndighetens föreskrifter och allmänna råd kommer att ändras den 14 juni och bland annat kommer rådet om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare att tas bort.
Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF framfört att myndigheten kommer att genomföra den meddelade ändringen den 14 juni och att myndigheten därmed inte kommer att ha kvar något allmänt råd eller generellt råd om undvikande av närkontakt särskilt riktad till idrottsföreningar.
RF menar dock att det för dessa idrotter, utifrån idrottens art, ställs särskilt stort ansvar i att utarbeta detaljerade föreskrifter i syfte att minska smittspridningen.

Detta innebär ett extra stort ansvar till oss inom danssport som närkontakts idrott att följa Folkhälsomyndighetens allmänna och generella råd som bl.a. innebär att alla har ett personligt ansvar för att hålla avstånd till varandra inom- och utomhus.

DSF arbetar med att ta fram råd och rekommendationer för vår verksamhet och har som  mål att publicera dessa under kommande vecka.

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Läs mer i FHM:s Frågor och svar 

Läs mer i RF:s frågor och svar

 

30 maj

Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar.

Den 29 maj kom det uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten beträffande idrottstävlingar från den 14 juni. 


Vid lunchtid samma dag samlade RF alla förbund för en informationsträff, men det kvarstår fortfarande vissa frågeställningar. En av delarna som behöver förtydligas är skillnaden i allmänna råd till idrottsföreningar om att de har strukit, Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks. Där gör man skillnad på när man har närkontakt under längre tid, ex brottning. RF kommer återkomma med förtydligande under kommande vecka, för de idrotter som befinner sin inom samma kategori, vilket många av DSF danser gör.


De nya restriktionerna har framkommit dialog med de större idrotterna som samlar större mängder publik. De kan utläsas av hur vissa delar är formulerade. Det går så klart att göra tolkningar för oss mindre idrotter utifrån det. RF ber alla förbund att se över sin EGEN tävlingsverksamhet, då vi kan den bäst; och ta fram protokoll som förtydligar vad som gäller inom vår idrott.
Eftersom DSF har lågsäsong just nu och alla tävlingar är inställda kommer DSF att jobba med detta närmsta veckorna för att ha förtydligade inför hösten. DSF har även inlett en dialog med RF och andra förbund som utövar närkontaktidrott för att kunna samverka kring förtydligande.  

Oavsett ny information så har Danssportförbundet och dess föreningar precis som alla andra organisationer och företag ett ansvar att hindra smittspridningen. Så vi alla måste göra våra val utifrån det.

Nedan kan ni läsa om info från pressträffen och infomötet från RF.

/Generalsekreterare
Angelica Källström

 

Nya restriktioner från 14 juni,

Idrottsminister Amanda Lind meddelar att det från 14 juni blir tillåtet att anordna tävlingar på alla nivåer. De allmänna restriktioner som finns gäller fortfarande, men de specifika restriktionerna för idrotten får en viss lättnad.

Från 14 juni kommer idrott utan publik att vara tillåtet, och det gäller för alla idrotter på alla nivåer förutsatt att det sker utomhus och att alla restriktioner kring offentliga tillställningar följs. Dessa restriktioner innefattar regeln om max 50 personer, att god handhygien ska finnas tillgängligt för alla och att avstånd hålls i större samlingar. Det ska också finnas tydlig uppsatt information om handhygien och social distansering. 

– Detta innebär ett stort ansvar för såväl arrangörer av matcher som för supportrar att fortsätta hålla social distans i samband med tävlingar och matcher. Idrottsrörelsen har varit tydlig med att man är redo att ta det ansvaret, och ju mer vi minskar smittspridningen nu desto snabbare kan vi hamna i ett läge där matcher och tävlingar också kan hållas inför publik, säger idrottsminister Amanda Lind. Hon är tydlig med att detta inte innebär en allmän lättnad på de restriktioner som finns. 

Det är polismyndigheten som ska upprätthålla ordningslagen, därför bör polisen lokalt kontaktas vid osäkerheter.

Från polisens hemsida:

 • Vid ett fotbolls-eller hockeyevenemang räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare. Vid motorsporttävlingar räknas endast publiken, inte föraren och dennes team, som deltagare. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större folksamlingen.
 • När det gäller vissa idrottsevenemang till exempel motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas i begreppet deltagare både publiken och löparna.
  •Vid tveksamhet –kontakta polisen

  De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från den 14 juni är fortsatt:

  Förbud efter beslut från regeringenatt anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.
  Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det gäller att hålla avstånd från varandra.
  Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där tre av tidigare fem allmänna råd gäller fortsatt efter den 14 juni:
 1. Om möjligt vara utomhus
 2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel
 3. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks 

 

Skillnaden för idrotten är:

Till och med 13 juni:

För att undvika spridningen av covid-19 bör idrottsföreningar

1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks,

2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,

3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper,

4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och

5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

 

Från och med 14 juni:

För att undvika spridningen av covid-19 bör idrottsföreningar

1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks,

2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,

3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper,

4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och

5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks 

 

När det gäller att onödiga resor i samband med idrottsutövande ska undvikas så har Folkhälsoinstitutet skrivit att nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts.

Andra idrottstävlingar som innebär att tävlande och funktionärer behöver resa längre sträckor över landet kan bara arrangeras ifall nuvarande reserestriktioner hävs.

Idrottsföreningar bör:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, och
  •begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

Alla verksamheter i Sverige bör:

 • vidtar lämpliga åtgärder för att hindra smittspridning

Alla personer bör:

 • hålla avstånd till varandra

 

För DSFs föreningar innebär det att det öppnas upp fler möjligheter till tävling och träning, förutsatt att de två punkterna följs.
Vi förstår att det kan skapa en önskan om att dra igång viss verksamheter , men vi rekommenderar er att iaktta försiktighet och inte genomföra verksamhet som inte är nödvändig. 
DSF uppmuntrat till aktiviteter som främjar folkhälsan och dansen i samhället om som kan göras inom angivna restriktioner.

 

Längre ner på denna sida kan du hitta den riskanalys som ska göras innan tävling anordnas.

Läs mer på RF:s sida:

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/klarteckenformatcherochtavlingarforseniorer/

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

 

29 april

DSF:s rekommendationer till föreningar kommer att gälla tills vidare. Vi följer myndigheternas beslut och information, och uppdaterar utefter hur läget i landet förändras. 

Föreningar får själva avgöra om aktiviteter går att genomföras i linje med de regler och rekommendationer som finns. Nedan finns länkar med information som kan ge er råd i olika beslut om er verksamhet. 

 

20 april

 Förra veckan informerade Folkhälsomyndigheten att man nu uppdaterar sina råd gällande tävling för barn och ungdomar. De allmänna råd, som Folkhälsomyndigheten presenterade den 1 april, ligger fast och för idrotten gäller bland annat:             

 1. Undvika närkontakt mellan idrottsutövare 
  2. Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus 
  3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper 
  4. Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
  5. Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande. 

Nytt är att barn och ungdomar, som är födda 2002 eller senare, är undantagna punkt 3 och tillåts således att spela matcher. Detta förutsatt att man tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud, genomför en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens verktyg och naturligtvis följer myndigheternas övriga rekommendationer.

   Tillägg till undantaget är:

 • Bara friska och symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • Det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • Trängsel mellan människor undviks.

Vidare gäller fortfarande ligger förbudet för allmänna sammankomster om en maxgräns på 50 personer. Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

Med tanke på att Projektstöd (Idrottslyftet) fokuseras på barn och ungdomar kan ni även planera olika projekt för barn och ungdomar i dessa tider. Det går att ansöka om stöd för att arrangera speciell verksamhet för barn och ungdomar som drabbas av att kursverksamheten är pausad.

Här kan ni också läsa mer om Corona och idrotten:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser

Den 16 april öppnade RF en enkät där RF-anslutna föreningar har möjlighet att ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag till RF:s dialog med regering och kommuner för kommande stödinsatser. Hur det går till att fylla i enkäten och vilka som har behörighet att fylla den kan du läsa mer om i RF:s FAQ om föreningsenkäten. För ytterligare frågor om enkäten, kontakta This is a mailto link.

 

9 april 13:30

Nu i coronatider har föreningar möjlighet att söka projektstöd av DSF för att bibehålla verksamhet under restriktionstiden. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva verksamhet för föreningens medlemmar i åldern 7–25 år.

Läs mer om Projektstöd här. 

 

27 mars 13:30

Myndigheterna har nu sänkt gränsen för antal personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till 50 personer.

DSF ser självklart vikten av att föreningslivet kommer igång, föreningslivet är en stor del för många människor och bidrar till folkhälsan. Folkhälsomyndigheten har speciellt pekat på behovet av att barn och unga ur ett folkhälsoperspektiv rör på sig. Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om vissa verksamheter kan få fortgå. Det är viktigt att inte allt fokuserar på corinaviruset. Bjud gärna in till roliga aktiviteter för att sprida positivitet i all oro.

DSF står fortfarande fast vid att mycket starkt rekommendera samtliga föreningar att ställa in stora delar av den ”vanliga” kursverksamheten, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang, och förlänger nu tiden fram till 30/4.

DSF förstår också att om aktiviteterna inte kommer igång så börjar vi närma oss den gräns då det kommer att öka antalet frågor kopplade till återbetalning av avgifter då det är nästan en månads uppehåll i aktiviteterna. När det gäller inställda tävlingar ska arrangörsföreningen återbetala de startavgifterna. 
Men att dra igång med ”vanlig” träning och kursverksamhet är i många fall inte ett alternativ. Alla måste fundera på alternativa lösningar av träning och kursverksamhet så smittspridningen minskar.

Ser man som förening inte det som ett alternativ så bör verksamheten ställas in tills andra rekommendationer börjar gälla. 

Förslag till aktiviteter eller träning som kanske kan vara möjlig

 • Utomhusdans
 • Spegelträning – slingor, steg osv osv.
 • Konditionsträning
 • Koordinationsträning
 • Onlineklasser via t.ex. Youtube
 • Andra föreningsaktiviteter som musikteori, analysera dans, lära känna varandra. Hur kan ni skapa aktiviteter digitalt?

Fundera på hur du och er förening kan finnas till och hjälpa också utanför föreningen nu när människor kan få svårigheter. Se detta som en möjlighet att bidra till samhället.

Det är svårt att ge alla föreningar samma rekommendationer då verksamheten ser så olika ut i form av dans, lokaler, geografi, målgrupper osv. Det är såklart även skillnad på pardans och solodans, där vi ser att pardans med fysisk kontakt bör undvikas helt.
Vi önskar att alla föreningar gör en riskanalys över den verksamhet ni bedriver och hjälps åt att ta de rätta besluten för danssporten och samhällets bästa. Vi ser gärna att ni i ett sådant arbete följer en riskbedömningsmall som ni hittar på Folkhälsomyndighetens hemsida. En förenklad version finns här

Det finns även andra bra länkar på FHM:s sida:
Träna gärna, men gör det säkert.
Information till idrotts- och träningsanläggningar

15 mars 9:05

Vanliga frågor om coronavirus och idrott

Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt. Bland annat har regeringen beslutat att alla evenemang och folksamlingar med över 500 personer förbjuds tills vidare. Här nedan svarar RF på några vanliga frågor om coronaviruset och idrotten.

15 mars 9:03

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens vägledning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/)

DSF står fortfarade fast vid att mycket stark rekommendera samtliga föreningar att ställa in all kursverksamhet, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang samt övriga sammankomster fram till den 31/3 2020.
Hälsa är det primära fokuset, våra pardanser är en fysiskt nära idrott och vi måste tillsammans hjälpas åt med att begränsa smittspridningen. 

13 mars 9:25

DSF har tagit beslut om att samtliga tävlingar tom 31/3 2020 är inställda. Information om kommande inställda tävlingar efter det datumet kommer att uppdateras löpande. Startavgifter återbetalas av arrangörsföreningen. 

DSF ger en mycket stark rekommendation till samtliga föreningar att ställa in all kursverksamhet, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang samt övriga sammankomster fram till den 31/3 2020.
Hälsa är det primära fokuset, våra pardanser är en fysiskt nära idrott och vi måste tillsammans hjälpas åt med att begränsa smittspridningen.  

13.00

RF har kallat till möte angående Höjd risknivå av Coronaviruset
DSF deltar på möte med alla andra idrottsförbund.
Mer info kommer efter kvällens FS-möte.

12:01

Uppdatering kring inställda tävlingar finns nedan via länkar. 

Internationellt:
WDSF 

WRRC

Nationellt:
Se aktuell info i tävlingskalendern i dans.se

Instruktion för föreningar som behöver ställa in tävling.

12 mars 8:37

Enligt regeringsbeslut den 11 mars får inga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer genomföras i Sverige, tills vidare. DSF vill därför meddela att alla tävlingar där 500 personer kan tänkas närvara som tävlande, funktionärer, publik etc omedelbart ställs in.  

Men i den här allvarliga situationen måste vi även tänka vidare. Därför, och med hänsyn till allas hälsa, dansare och funktionärer, samt de risker som föreligger ber DSF alla medlemsföreningar att omgående överväga att ställa in planerade tävlingar och event oavsett antalet personer, fram till sista maj. Inga avgifter kommer att tas ut av DSF för de tävlingar som ställs in.  

En samordning av förhållningsätt och policy’s kommer under dagen diskuteras inom Riksidrottsförbundet.  

DSFs styrelse kommer att återkomma med ytterligare information och förtydliganden under denna vecka. 

Kontakt: 

Theres Frifarare 

DSF:s kansli 

This is a mailto link 

08-699 65 33 

 

Angelica Källström 

Generalsekreterare 

This is a mailto link 

08 6996531 

För mer information beträffande Coronavirus hänvisar vi till 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. 

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 

 

 

18:11
Med anledning av nedan beslut kommer Elite Dance Spring Trophy 2020 i Göteborg 14 mars att ställas, då antalet startande inkl. publik beräknas överskrida detta antal personer. Detta kommer under kvällen och morgondagen även att mailas till berörda föreningar och funktionärer. 

17:08
Förbundsstyrelsen kommer att ha ett extrainsatt möte under kvällen för att diskutera konsekvenser av regeringens beslut att förbjuda samlingar med över 500 personer. 

16:30

Regeringen bekräftar Folkhälsomyndighetens beslut.

16:09

Under dagen har DSF följt de presskonferenser som hållits av myndigheter angående Coronaviruset. I nuläget har Folkhälsomyndigheten lagt fram ett förslag till regeringen om att ta beslutet att förbjuda sammankomster med över 500 personer. Detta vill de ska gälla över hela landet. Det innebär att regeringen kommer att återkomma med deras beslut så fort som möjligt i offentliga kanaler. DSF kommer att gå på de direktiv regeringen beslutar om.

 

Vi kommer att följa utvecklingen under kvällen och morgondagen och uppdatera denna text löpande.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens vägledning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/)

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
 • Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också digitala möten eller webbseminarier som alternativ för fysiska möten. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Uppdaterad: 11 JUN 2021 14:53 Skribent: Theres Frifarare
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link