Årsmöte 2023-02-19

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den röstlängd som DSF:s styrelse har upprättat för NVDSF.
 2. Val av mötesfunktionärer: a) Ordförande b) Sekreterare c) Två justerare, att jämte ordförande justera stämmans protokoll d) Erforderligt antal rösträknare
 3. Fråga om kallelse till stämman har skett i den ordning 2 kap 1 § föreskriver.
 4. Fastställande av föredragningslista för stämman.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning (årsbokslut).
 6. Revisorernas berättelser.
 7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 8. Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av eventuell årsavgift för föreningarna till NVDSF för nästkommande verksamhetsår.
 11. Val av NVDSF-ordförande, tillika NVDSF-styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
 12. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 13. Val en revisor för en tid av ett år eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.
 14. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 15. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen.
 16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Förbundsmötet.
 17. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till RF-SISU distriktsstämma.
 • Årsmöte
Maria Lindgren 23-02-06