Östra Danssportförbundets Årsmöte (SDF-möte)

Kallelse och inbjudan till Östra Danssportförbundets Årsmöte (SDF-möte)

Söndagen den 8 oktober kallas alla medlemsföreningar till årsmöte!

I år arrangeras årsmötet i Norrköping, hos Norrköpings Sportdansare.

Styrelsen har som förslag att uppdatera Östra Danssportförbundets stadgar på årsmötet. Styrelsens förslag kommer att bifogas med övriga dokument som skickas ut inför årsmötet.

 

Plats: Lindövägen 72, Norrköping

Tid: 13.00

 

Östra Danssportförbundet bjuder på smörgåstårta och enklare fika.

Till årsmötet får förening utse högst två ombud (varav en har rösträtt), vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Föreningen skall inge fullmakt för de ombud som skall delta på mötet. 

 

 

 

Anmäl ombud senast 1 oktober.

Anmälan till mötet sker via mejl till odf@danssport.org (Tillsammans med er anmälan behöver vi information om eventuell specialkost)

Förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser och övriga dokument skickas till föreningen senast 14 dagar före mötet.

 

Valberedningen består av Heidi Albrigtsen, Bengt Nilsson och Linda Eklund.
Nedan hittar du en sammanställning av styrelsen:
Roll Namn Mandatperioden börjar Mandatperiod slutar
Ordförande Christer Kihlgren Årsmöte 2021-2022 8 okt 2023
Ledamot Hanna Edberg Årsmöte 2020-2021 8 okt 2023
Ledamot Niclas Karlsson Årsmöte 2020-2021 8 okt 2023
Ledamot Majgun Drupe Årsmöte 2021-2022 Årsmöte 2023-2024
Ledamot Caroline Lagneteg Årsmöte 2021-2022 Årsmöte 2023-2024
Suppleant Tommy Nyman Årsmöte 2021-2022 8 okt 2023
Suppleant Jeannette Holmgren Årsmöte 2021-2022 8 okt 2023

Föredragningslista:

Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma:
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den röstlängd som DSF har upprättat för SDF,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av mötesfunktionärer
a) ordförande,
b) sekreterare,
c) två justeringsmän, att jämte ordförande justera mötets protokoll, samt
d) erforderligt antal rösträknare dock minst två
5. behandling av styrelsens och revisorernas berättelse för sistförflutet
verksamhets/räkenskapsår
a) distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden
b) distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden
c) revisionsberättelsen
6. fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning;
7. beslut om disposition av årets överskott eller täckande av årets underskott
8. val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år,
9. val av halva antalet (minst två) ordinarie ledamöter för en tid av två år,
10. fyllnadsval av ledamöter som avgått under mandatperioden,
11. val av 2 suppleanter för en tid av ett år,
12. val av en revisor med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år,
13. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
14. val av ombud till DSF:s förbundsmöte,
15. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet,
16. behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan samt fastställande av ev
årsavgift till SDF, och
17. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 13 §
samt av SDF-styrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras
om den finns med på föredragningslistan till mötet.
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i
SDF-styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SDF. Om
arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap 3 § RF:s stadgar.

Utdrag ur stadgar:

Sammansättning och beslutsmässighet

SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ. 

SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. 

Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

Tidpunkt, kallelse 

Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i DSF:s eget kungörelseorgan senast två månader före mötet (ev samt genom brev till föreningarna senast 1 månad före mötet).

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet. 

Yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete. 

Yttranderätt tillkommer RF:s, SF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande. 

Rösträtt

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av DSF-styrelsen
att gälla för tiden den 1 juli till 30 juni.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga
förpliktelser mot Svenska Danssportförbundet samt de förpliktelser mot SDF som kan
ha bestämts av SDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har
tillställts SDF.

Varje röstberättigad förening har en röst.

Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet.
Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva
föreningens rösträtt anges.

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda
senast 1 juni. Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening
samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds
genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Skapad av: Christer Kihlgren 22-09-26