Förening

Försäkring - för förening & dansare

Du som löst en licens eller är medlem och är aktiv i en förening som ingår i Svenska Dansportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Försäkringsbrev (pdf)

Samlad information på Folksams hemsida för danssporten:

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/danssport


Sammanfattning av försäkringen:


Ersättning vid olycksfall
Akutersättning upp till 6 procent av ett prisbasbelopp
Tandskadekostnader upp till 1 prisbasbelopp
Sönderklippta kläder i samband med vård upp till 15 procent av ett prisbasbelopp
Skadade kläder/idrottskläder och glasögon upp till 30 procent av ett prisbasbelopp (självrisk 3 procent av ett prisbasbelopp)

Medicinsk invaliditet
• invaliditetsgrad 1–4 procent - 3 500 kr
• invaliditetsgrad 5–74 procent - ersättning beräknas på 350 000 kr
• invaliditetsgrad 75 procent och högre - 700 000 kr

Dödsfall - 1 prisbasbelopp
Kristerapi - upp till 10 behandlingstillfällen


Prisbasbeloppet (pbb) år 2023 är 52 500 kronor


Vem gäller försäkringen för?
Licensierade och medlemmar som inte löst licens i en förening tillhörande Svenska Danssportförbundet.

Gäller både vid tävling och träning
Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när medlem deltar i tävling, organiserad träning, prova-på verksamhet eller uppvisning anordnad av Svenska Danssportförbundet, dess distriktsförbund eller förening. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Giltighetstid
Försäkringen gäller under perioden 1 januari – 31 december.

Vid utlandsresa ersätts också
Gäller samtliga licensierade medlemmar i förening tillhörande Svenska Danssportförbundet vid utlandsresor.

- Läkekostnader vid olycksfallsskada och akut sjukdom
- Akuta tandbehandlingskostnader
- Merkostnader för kost och logi vid olycksfallsskada och akut sjukdom
- Merutgifter för hemtransport vid olycksfallsskada och akut sjukdom
- Kostnader för resa till svårt skadade eller sjuk
- Kostnader för hemtransport av avliden eller sjuk

Vid utlandsresa
Tänk på att när du reser inom EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se

Utländska aktiva
Aktiva utanför EU- och EES-länderna som representerar svenska föreningar har inte rätt till offentligt finansierad vård i Sverige. För dessa aktiva kan kostnaden för vård och behandling blir hög. Komplettera gärna med försäkring för utländska medborgare K97 som dygnet runt ger kostnadstäckning vid olycksfall och akut sjukdom, upp till 300 000 kronor per skada.

Kort information om försäkringen
Här beskriver vi kortfattat försäkringen. Vid ett försäkringsfall gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du kan hämta på www.folksam.se

Observera! Försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment som beskrivs i den här  informationen. Vi lämnar ersättning enligt de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet inträffar. Försäkringsbelopp som utbetalas är fria från inkomstskatt.


Kontakt:

Folksam Idrott & Hälsa
106 60 Stockholm
Telefon 0771-950 950
folksam.sport@folksam.se

 

Skapad av: Sandra Svanberg 23-05-30