Förening Heroe Rättttt

Förening

Sök bidrag & stöd

Vilka bidrag och stöd erbjuds till er som medlemförening i DSF? Hur gör er förening för att ansöka om dessa?

Årligen fördelar Riksidrottsförbundet (RF) ett statligt stöd till idrotten, sk SF-STÖD. Stöden baseras på olika saker, men en viktig parameter är att redovisning av t.ex. medlemmar och aktiviteter sker via IdrottOnline. IdrottOnline är en webbplattform som är utvecklad av RF och varje förening har en egen IdrottOnline sida där alla medlemmar, utbildningstimmar m.m. ska registreras.

Principer för bidragsmodellen

Av den totala bidragssumman avsätts 10 procent till stimulansbidrag vars syfte är att stimulera och utveckla olika verksamhetsområden inom ”Idrotten vill” och kvalitetssäkra bidragsmodellen. Återstående 90 procent benämns fördelningssumma och är oerhört viktig då den är påverkbar.

Med påverkbar menar vi att ni som föreningar kan påverka hur stort bidrag Danssportförbundet får. Detta genom att registrera alla era medlemmar i IdrottOnline, och ansöka om LOK-stöd.  

  • Basbidrag

Två tredjedelar av basbidraget fördelas lika mellan alla SF och en tredjedel fördelas lika bland SF med mer än 25 medlemsföreningar. 

  • Storleksbidrag (påverkbart)

Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till totala antalet medlemmar som registrerats i Idrott Online föregående år. Med medlem ”aktiv i idrott” menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer som deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter

  • Verksamhetsbidrag - (påverkbart)

Utgör 70 procent av fördelningssumman och delas lika på nedanstående tre delar.

1) LOK-stödsdel: procent av totalt LOK-stöd som utbetalats till föreningarna föregående år

2) Utbildningsdel: Egna föreningsutbildningar som skall redovisas i IdrottOnline samt utbildning via SISU (idrottsrörelsens studie förbund som stöttar SF och enskilda idrottsföreningar med all form av idrottsutbildning)

3) Elitdel: procent av landslagsstöd vilket baseras på internationell framgång

23-05-30