Dokumentbank

Projektstöd IF

Projektmedel IF Barn & Ungdom 2022/2023 är stängd och slutfördelad. Nya riktlinjer för Projektmedel IF Barn & Ungdom 2024/2025 lanseras under januari 2024. De föreningar som medverkat på Vision 2030 resan kommer få en förtursperiod. Mer information kommer.


Aktiviteter och engagemang för barn och ungdomar? Det kan er förening söka stöd för.

Ansökningskriterier period 2022/2023

  • Vaccinera klubben: Föreningar som söker stöd via DSF ska 2023 inleda och genomföra Antidoping Sveriges digitala process Vaccinera klubben.
  • Söker LOK-stöd för de olika LOK-stödsperioderna under 2022/2023

Restriktioner

Vi kommer inte att bevilja projektmedel för:

 • Ordinarie eller löpande verksamhet

 • Läger

 • Inköp av material för ordinarie verksamhet

  Om materialet för anpassning av idrottsytan önskas ska det leda till en förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av ny verksamhet för en ny målgrupp

 • Individers medlems- eller träningsavgifter.

I samtliga ansökningar ska följande information framgå:

 • Syfte med projektet

 • Beskrivning av genomförande och tidsplan

 • Målgrupp för projektet

 • Vilket sökbart projektområde som ärendet avser

Bra länkar att kolla igenom

- Strategi 2025

- Framtidens idrottsförening (Youtube)

- Utmana din förening (Youtube)

- Hur skapar man ansökan


Teknisk hjälp 

Har du frågor som rör drift och tekniska problem kan du få hjälp av IdrottOnlines support. För att komma dit - klickar HÄR -

Användbara länkar

Om Idrottslyftet/Projektstöd (RF)

Manual för att göra en Projektstödsansökan via IdrottOnline


Projektstödets syfte 

 • att utveckla verksamheten så att barn och unga 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten

Projektstödets mål

 • att samtliga idrottsförbund, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år

Specifika mål för 2022-2023

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten som kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras 2022-2023:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper

 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

DSF kommer att tillhandahålla olika paket-ansökningar kopplat till de två kategorierna där er förening enkelt kan välja ett av paketen och utforma så att det passar er verksamhet. Utöver paketen kommer det även att gå att göra fria ansökningar inom de två kategorierna. När det kommer till fria ansökningar gäller det att projekten passar in i någon av de två kategorierna och att en dialog angående projektets utformning skapas med kansliet.

DSF uppmuntrar alla föreningar att först starta upp arbetet med att kartlägga underrepresenterade grupper i föreningen.


Ansökningsperioder

Projektperioden sträcker sig över två år, så att föreningar kan skapa mer långsiktiga projekt. Flera föreningar kan gå ihop och skapa ett projekt tillsammans. Sådana samverkansprojekt kommer att prioriteras.

Det går att skicka in ansökningar hela året, men vi kommer att gå igenom dem ca. var sjätte vecka och hantera de som kommit in då. Det uppskattas därför om ni har lite framförhållning med start för era projektansökningar om projektets möjliggörande baseras på ekonomiska faktorer.

Riktlinjer för att få söka projektstöd

 • Föreningen måste ha uppfyllt sina förpliktelser gentemot DSF för året innan

 • Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (www.idrottonline.se)

 • Vid fria ansökningar ska dialog ske med kansliet innan inskickande


Kategorier

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer.

Projektmedel i denna kategori ska användas till:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper

Trygga och hållbara utvecklingsmöjligheter

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor samt där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att såväl bredda som behålla medlemsgrupper och säkerställa trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Projektmedel i denna kategori ska användas till:

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för DSF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Paket

 • Inköp av material för digital sändning av aktiviteter

Ska användas till att nå ut till underrepresenterade grupper som kanske inte enkelt kan ta sig till lokalen. Det kan t.ex. vara skärmar och kameror som behövs för att kunna genomföra en sändning.

Medel: upp till 10 000 kr/förening och år 

 • Ny syn på träning – utbildning/fortbildning av ledare

Ska användas till att fortbilda ledare som planerar och genomför aktiviteter för barn och ungdomar. Utbildning/fortbildning kan vara SISU:s utbildningar, eller någon annan av DSF godkänd och sanktionerad utbildning. Även utbildningar för Trygg idrott ingår här.

Målgrupp: Aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Mål: Skapa flera kurser och träningar för barn och unga. Utbilda fler ledare i föreningen så att de kan hjälpas åt med verksamheten.

Medel: upp till 5 000 kr/förening och år

 • Ny syn på träning – ny dansverksamhet i föreningar

Ska användas till att förbereda implementering av nya dansstilar i den ordinarie verksamheten för barn och ungdomar. 

Målgrupp: Barn och ungdomar, majoriteten i åldern 13-20 år. 

Mål: Att få in nya dansstilar i den ordinarie kursverksamheten så att det finns verksamhet som passar fler. 

Medel: upp till 5 000 kr/förening och år

 • Ny syn på träning - skapa dansglädje

Ska användas till att skapa inspiration och dansglädje hos barn och ungdomar i föreningen. Kan användas till workshops/föreläsningar om t.ex. kost, mental träning, scennärvaro eller prova på-träffar i danser som inte ingår i föreningens ordinarie verksamhet i dagsläget.

I samband med projektet ska en undersökning/utvärdering göras av vad som ger deltagarna inspiration och dansglädje. 

Målgrupp: Barn och ungdomar, majoriteten i åldern 13-20 år. 

Mål: Skapa dansglädje. Få en bra bild av vad som inspirerar till dans hos barn och ungdomar genom att testa olika aktiviteter, och göra det till en del av den ordinarie verksamheten. 

Medel: upp till 10 000 kr/förening och år

 • Ny syn på tävling - utveckling av tävlingsformer

Ska användas till att utveckla och/eller arrangera tävlingsformer för barn och ungdomar som får dem att vilja stanna kvar inom idrotten. Skapar möjligheter att arrangera fler tävlingsmoment eller prova på-verksamhet. Få barnen och ungdomarna att dansa mycket under dagen, det behöver inte alltid vara på tävlingsgolvet. Hur kan föreningarna jobba för att tävlingsarenan blir en lustfylld plats för barn, ungdomar, föräldrar, syskon att vara på en hel dag.

Målgrupp: Barn och ungdomar, majoriteten i åldern 13-20 år.

Mål: skapa tävlingar som inspirerar och motiverarar dansare att utvecklas och vilja tävla mer.

Medel: upp till 10 000 kr/förening och år

 • Välkomnande föreningsmiljö - skapa medlemsinflytande

Ska användas till att undersöka vad medlemmarna i föreningen önskar samt utvärdera verksamheten i föreningen - t.ex. genom en undersökning, och sedan arbeta vidare med de resultat som framkommer.

Målgrupp: Egna föreningsmedlemmar.

Mål: Utveckla föreningar genom att skapa medlemsinflytande. Möjlighet att få fler att engagera sig i föreningen. 

Medel: upp till 7 000 kr/förening och år

 • Välkomnande föreningsmiljö – ungdomsråd

Ska användas till att skapa ett ungdomsråd eller en kommitté för aktiva i föreningen. Detta råd ska vara aktivt under hela projektperioden, alltså under ett eller två år, och jobba aktivt för att få barn och ungdomar att stanna kvar i idrotten, samt för inkluderingsarbete i föreningen.

Målgrupp: Majoriteten av medlemmarna i rådet/kommittén ska vara 7-25 år.

Mål: Utveckla föreningen genom att skapa medlemsinflytande. Ge unga aktiva möjlighet att bidra till verksamheten och att fler engagerar sig i föreningen. 

Medel: upp till 7 000 kr/förening och år

 • Köpa in material - öka kreativitet

Ska användas till att köpa in material som får ungdomar att stanna kvar inom dansen, t.ex. enklare mattor, rockringar eller ett digitalt dansspel att ha i föreningen. 

Mål: Att möjliggöra fler typer av aktiviteter som kan vara attraktiva för fler personer och gör att de vill fortsätta dansa i föreningen. 

Medel: upp till 2500 kr/förening

 • Kartläggning av underrepresenterade grupper i föreningen

Ska användas till att göra ett arbete kring kartläggning av vilka grupper som är underrepresenterade i föreningen. Det kan handla om att ta fram statistik, ha arbetsmöten eller genomföra enkäter. I samband med detta ska planer för de gruppernas inkludering påbörjas.

Mål: Att kartlägga vilka grupper som är underrepresenterade och vilka insatser som behövs göras för de grupperna.

Medel: upp till 3000 kr/förening

 • Trygg idrott

Ska användas till att undersöka hur föreningens miljöer påverkar barn och ungdomar, och på valfritt sätt utveckla det till det positiva. Ta gärna hjälp av ert RF-SISU-distrikt och skapa processer för att alla barn och ungdomar ska känna sig trygga. Kan även användas till att ta in föreläsare inom ämnet till föreningen.

Mål: Utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar

Medel: upp till 5000 kr/förening

 • Utbildning/kompetenshöjning idrottens normer/inkludering

Ska användas till att utbilda inom idrottens normer, även för att kunna skapa arbetsgrupper som aktivt jobbar med inkludering av alla grupper.

Mål: Att föreningens kompetens inom idrottens normer höjs

Medel: upp till 5000 kr/förening

 • Paradans

Ska användas till att starta upp paradansverksamhet i föreningen. T.ex. att utbilda ledare eller anpassa lokaler.

Mål: Kunna ha paradans i föreningens verksamhet.

Medel: upp till 10 000 kr/förening

 

 

Skapad av: Ida Kvist 23-05-30