Trygg idrott - trygg och inkluderande miljö!

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. En plats där alla har möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, i sin egen takt och efter sina förutsättningar.
En trygg miljö är också en inkluderande miljö. En plats där alla får vara, klä sig och uttrycka sig som individen vill så länge det inte innebär att andra kränks eller begränsas. Trygg idrott är fri från diskriminering.

Alla individer, varje förening och varje förbund inom idrotten förväntas uppmärksamma och motverka att någon missgynnas eller behandlas sämre utifrån de sju diskrimineringsgrunderna:

- Kön
- Könsöverskridande identitet eller uttryck
- Etnisk tillhörighet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Funktionsnedsättning
- Sexuell läggning
- Ålder

Det är även av största vikt att arbeta för att social bakgrund och ekonomiska förutsättningar inte hindrar deltagande. En trygg idrott är dessutom fri från osunda träningsmetoder, kränkningar, trakasserier, våld och övergrepp.

Vår värdegrund vilar på följande fem deviser och beskrivs i "Dansen Vill" och den ska vägleda och genomsyra  vår organisation och verksamhet - ansvaret ligger hos var och en att följa och bidra till en trygg och inkluderande miljö:
 • Engagemang
Danssporten ger gemenskap, glädje och engagemang. Vi lär oss tidigt att umgås och respektera varandra över kulturella, etniska, köns- och generationsgränser. Ledarna är de positiva förebilderna. Föreningsgemenskap ska vara tillgänglig för alla. Men som en del i den ideella idrottsrörelsen bygger framgång på engagemang från dem som deltar. Vi utvecklar därför vår verksamhet för att få engagemang i alla led – bland dansare, föräldrar, funktionärer, ledare och andra medlemmar.

• Öppenhet
Danssporten ska präglas av öppenhet och likabehandling vilken är en grund för all ideell och demokratisk föreningsverksamhet,

• Ansvarstagande
Med de olika roller och förtroenden som vi tar på oss inom förbundet i accepterade roller följer även ett ansvar att driva uppdrag och tilldelade uppgifter i mål.

• Tillit och respekt
För att vi skall kunna utveckla dansen i Sverige i enlighet med DSFs vision och organisation måste det finnas tillit till de som är utvalda att leda olika delar av verksamheten. Vidare måste det inom ramen för den demokratiska processen visas respekt för fattade beslut och riktlinjer. Det är utifrån detta engagemang hämtas.

Är din dansmiljö otrygg?
Om du upplever att tryggheten brister i din dansmiljö, så finns det olika sätt att få hjälp med att påverka och förändra situationen:

- Prata med styrelsen i din förening
- Kontakta ett RF/SISU-distrikt
- Gör en anmälan till Svenska Danssportförbundets Etiska Kommitté 
- Gör en anonym anmälan via Riksidrottsförbundets Visselblåsartjänst

Följ länken för mer information om de olika tillvägagångssätten som erbjuds för att göra en anmälan och även om de förebyggande åtgärder som föreningen kan vidta, för att säkerställa en trygg plats för alla. https://www.danssport.se/foerening/trygg-idrott/ 

Du är som alltid välkommen att kontakta oss på kansliet med dina frågor: kansli@danssport.se 
Tillsammans skapar vi en trygg miljö där dansen kan utövas!
Sandra Svanberg 23-06-19