Förändringar arvoden & ersättningar

Förbundsstyrelsen har söndag 3 mars fattat beslut om förändringar av arvoden och ersättningar och önskar utveckla informationen om detta.

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsens beslut per 2024-03-03 gällande arvoden och ersättningar är följande:

“Förbundsstyrelsen beslutar att justera dokumentet Arvoden och ersättningar, denna justering är gällande från och med 2024-03-08. Denna förändring innebär att de sänkningar som skett i beslut 2023-11-23 återgår till de tidigare beslutade arvodes- och ersättningsnivåerna från 2016-08-27. Även arvode för internationella domare återgår till det tidigare beslutade från 2016-08-27.”

Förbundsstyrelsen jobbar med att ta fram ett uppdaterat arvodes- och ersättningsdokument mot bakgrund av ovan beslut. Detta kommer att publiceras inom kort.

Kort information om arbetet med proposition till kommande förbundsmöte
Ett intensivt arbete pågår kring den proposition till Förbundsmötet som förbundsstyrelsen tidigare aviserat om. Möten har nu hållits med domare inom förbundet samt medlemsföreningar och distrikt som en del av beredningsarbetet.

Med utgångspunkt i de synpunkter som inkommit kring de uppdaterade arvodena och ersättningarna har propositionen nu börjat utformas. Propositionen tar sikte på ett omtag som omfattar en väl förankrad process för att revidera ersättningar och arvoden samt avgifter. Detta så klart under förutsättning att propositionen antas av förbundsmötet.

Genom en ny översyn, med en förbättrad process, ett bredare perspektiv, som beaktar fler aspekter samt involverar fler delar av förbundet, så hoppas förbundsstyrelsen att Förbundsmötet kan enas kring att bevilja propositionen.

Uttalanden i bland annat sociala medier
Förbundsstyrelsen har med oro sett på den utveckling som skett i debatten kring denna fråga, dels i möten, men framförallt kring hur några uttrycker sig i sociala medier. Alla har rätt till sin åsikt, men utifrån att vi alla ska vara ambassadörer för trygga idrottsmiljöer så vill förbundsstyrelsen uppmana till respektfull och konstruktiv kommunikation online. Det är angeläget att vi förstår kraften och konsekvenserna av våra ord när vi deltar i diskussioner och debatter på nätet. Att främja en kultur av ömsesidig respekt och samarbete är avgörande för vårt förbunds framgång och integritet.

Förbundsstyrelsen förstår att tidigare beslut om arvoden och ersättningar väckt många känslor, men detta ursäktar inte vad som helst mot vem som helst. Det är viktigt att vi alla hanterar våra oenigheter på ett konstruktivt sätt och fortsätter att fokusera på att främja en sund och inkluderande miljö inom vårt förbund.

Förbundsstyrelsen hoppas att det beslut som nu fattats och den inriktning som propositionen kommer att ha gör att vi kan hitta en gemensam väg framåt och arbeta tillsammans som ett enat starkt förbund.

Väl mött till kommande förbundsmöte!

Ida Kvist 24-03-04