Istock 1133209404

Om oss

Utvecklingsstipendium

I samband med Riksidrottsförbundets (RF:s) hundraårsjubileum fördelades medel till specialidrottsförbunden. Danssportförbundets förbundsmöte år 2004 beslutade att en stipendiefond skulle skapas av de anvisade pengarna (250 000 kronor).

Stipendiets syfte
Stipendiet syftar till att stimulera unga, ambitiösa och utvecklingsbara dansare inom Danssportförbundet. Stipendiet ska vara eftersträvansvärt och därmed bidra till utveckling av individuella dansare likväl som av danssporten generell

Förvaltning av fonden
Fonden förvaltas av Danssportförbundets styrelse. Kapitalet skall placeras så att det ger god avkastning. Placering i värdepapper får ske om risken bedöms som låg eller medel. Varken kapitalet eller avkastningen får användas till annat ändamål än till de stipendier som beslutas om. Förbundsstyrelsen (FS) har möjlighet att tillskjuta ytterligare medel till fonden. Fonden avslutas när kapitalet har förbrukats.

Ansökan:
Ansökningar Stipendieansökan skickas till förbundets kansli kansli@danssport.se senast den 1 februari. Stipendium kan endast sökas av föreningar anslutna till Svenska Danssportförbundet. I ansökan ska finnas meritförteckning med dansarens uppnådda prestationer, sökt belopp, motivering till ansökan samt beskrivning av vad sökta medel ska användas till. Stipendiet kan sökas för personer 17-30 år.

Sista ansökningsdag är 1 februari.

Stipendiefondens stadgar

 

 

22-06-16