Förening Heroe Rättttt

Förening

Föreningens krisplan

När föreningen utsätts för krissituation av olika slag, är det viktigt att vara förberedd genom att ha utformat en krisplan. Alltför få idrottsorganisationer funderar i förväg på hur de ska agera när olyckan är framme. Det är viktigt för att skapa så trygga idrottsmiljöer som möjligt.

Ingen krisplan är den andra helt lik. Varje organisation måste forma sin egen plan och beredskap. Att vara idrottsledare innebär ett stort ansvar för andra människor, inte minst barn och ungdomar. Därför vill Riksidrottsförbundet genom utbildning och information stimulera föreningar till att utveckla deras beredskap. 

Riksidrottsförbundets mall, är ett bra stöd i utformningen av krisplanen:
Skapa föreningens krisplan (RFs mall)


Många associerar kriser med olyckor, men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer som dock kan få allvarliga konsekvenser för organisationen. I de senare fallen handlar det oftast om negativ publicitet i massmedia och/eller allmän ryktesspridning.

Kriser kan orsakas av fusk, t ex doping, skattefusk, våld- & terrordåd, översitteri, förskingring, sexuellt utnyttjande, pennalism, elitiserad barnidrott osv - listan kan göras mycket längre. Det viktigaste är att förbund och föreningars ledning diskuterar tänkbara kriser och skapar en beredskap för dessa.

Krisplanen ska kunna användas i tillämpliga delar för olika typer av kriser. Trots att olyckor och andra allvarliga händelser som kan skada organisationens renommé är ofrånkomliga, är det alltför få föreningar och förbund som trimmar sin organisation i krishantering.

Många förbund har förvisso bra förberedelser för kriser på toppnivå, men krishantering får inte bli något bara för toppidrotten, inte heller något som stannar på distriktsnivå. Därför är det viktigt att alla led engageras i dessa frågor. Denna sajt ska förhoppningsvis inspirera såväl klubbar som förbund att skapa sina egna krisplaner. Vissa förbund är mer olycksbenägna än andra och har därför kommit längre.

De som har utvecklat krisplaner är ofta villiga att hjälpa andra i detta arbete. Under rubriken Kontakt vid krissituation, finns tips om personer att kontakta.

Riksidrottsförbundet har tagit fram underlag och mall som ett stöd för förening vid eventuell krissituation. 


Checklista som är bra att ha till hands vid händelse:
När krisen drabbar föreningar - checkista vid händelse (pdf)  

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-15