Om oss

Så här organiserar vi oss!

Svenska Danssportförbundet strävar efter en effektiv och ändamålsenlig organisation, där målet är korta, effektiva och kvalitetssäkrade kommunikations- och beslutsvägar.

Förbundsmötet

Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ där varje medlemsförening äger en röst. Framtagande av röstlängd sker enligt Svenska Danssportförbundets stadgar.

Förbundsmötet är ett möte som genomförs en gång per år. Förbundsmötet fastställer verksamhetsinriktning för kommande år. Vid Förbundsmötet väljs ordförande, styrelse, valberedning revisorer och ledamöter i disciplinnämnden. Kallelsen till mötet styrs genom stadgarna för förbundet.

Information inför Förbundsmötet 2023!

Förbundsstyrelse (FS)

Förbundsstyrelsens uppdrag regleras i stadgarna för Svenska Danssportförbundet. FS ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Svenska Danssportförbundets stadgar och att deras beslut verkar för dansens utveckling och utbredning i Sverige.

Förbundsstyrelsen ska företräda dansen samt delta i och följa utvecklingen inom idrottsrörelsen generellt och danssporten specifikt, såväl nationellt som internationellt.

Förbundsstyrelsen svarar för att beslut fattade vid Förbundsmöten verkställs och att återrapportering av verksamhetsplan sker till Förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter. Mandatperioden för förbundsordförande är ett år, ledamöter två år och suppleanter ett år.

Förbundsstyrelsen utser vidare inom sig vice ordförande, ekonomiansvarig samt verkställande utskott (VU).

Till styrelsemötena ska, genom kansliets ombesörjande, samtliga styrelseledamöter och suppleanter kallas. I regel kallas även generalsekreteraren och en representant från valberedningen.

Kallelse till ordinarie styrelsemöte ska ske senast tio dagar före mötet och innehålla datum, tid och plats/plattform för mötet.

Ärenden som önskas behandlas på styrelsemötet ska vara insända med komplett beslutsunderlag till kansli@danssport.se senast sju dagar före mötet.

Ordförande:

Förbundets ordförande utses på Svenska Danssportförbundets Förbundsmöte. Ordförande har det övergripande ansvaret inom styrelsen och är tillsammans med GS organisationens officiella ansikte utåt. Ordföranden ska se till att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet och när det behövs.

Styrelsens ordförande ska:

  • Leda styrelsens arbete och tillsammans med GS föra förbundets talan i övergripande frågor.
  • Följa kansliets arbete genom uppdatering från GS.
  • Tillsammans med GS se till att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Förbundets ställning och utveckling.
  • I samarbete med GS förbereda ärenden till Förbundsstyrelsen och se till att dagordning finns tillgänglig inför varje styrelsemöte och att protokoll förs vid styrelsemötena.
  • Tillsammans med GS se till att en introduktion av nya ledamöter genomförs.

Vice ordförande

Vice ordförande utses internt i Förbundsstyrelsen och inträder som ordförande när ordförande är frånvarande eller har förhinder vid styrelsemöten m.m. Om ordförande slutar under pågående mandatperiod kan vice ordförande gå in som ordförande fram till nästa Förbundsmöte. I sådana fall ska en ny vice ordförande utses inom styrelsen.

Ledamot:

Styrelsens ledamöter har gemensamt med ordförande det yttersta ansvaret för verksamheten.

Samtliga styrelseledamöter ska delta vid styrelsemöten om inte giltigt förfall finns. Förfall meddelas styrelsens ordförande i så god tid som möjligt före mötet.

Suppleant:

Suppleant deltar på lika villkor som ordinarie ledamöter i styrelsens arbete, men äger ej rösträtt då alla ordinarie ledamöter är samlade.

Adjungerad:

Ett tillfälligt upptagande av person som medlem i Förbundsstyrelsemötet som i annat fall står utanför det formella mötet, men är sakkunnig i en specifik fråga relaterat till Förbundsstyrelsemötet. Individen har ingen rösträtt.

Verkställande utskott (VU)

Ett verkställande utskott, VU, är en mindre del av Förbundsstyrelsen som utses inom den valda styrelsen.

Ett verkställande utskott består normalt av styrelsens ordförande, vice ordförande samt ekonomiansvarig.

Verkställande utskott beslutar i ärenden som Förbundsstyrelsen delegerat åt detta.

Disciplinnämnd

Disciplinnämnden utses av Förbundsmötet. Disciplinnämnden består av en ordförande och fyra ledamöter. Disciplinnämndens mandatperiod är ett år för ordförande och två år för övriga ledamöter. Disciplinnämnden är Svenska Danssportförbundets första instans gällande bestraffningsärenden.

Disciplinnämndens uppdrag regleras enligt Riksidrottsförbundets stadgar.

Etikkommitté

Etikkommittén utses av Förbundsstyrelsen och har en utredande roll avseende etikärenden inom förbundet. Etikkommittén består av en ordförande och minst två övriga ledamöter.

I händelse av förseelser avseende av DSF fastställd etikkod eller annat oetiskt beteende hänförligt till RF:s stadgar eller Förbundets reglementen, ska sådana ärenden handläggas i första hand av Förbundets etikkommitté́. Detta sker i form av rapportutredning och dokumentering - vilken i förekommande fall efter färdigställande tillställes disciplinnämnden för avgörande av beslut och eventuella sanktioner.

Valberedningen

Valberedningens uppdrag regleras i stadgarna för Svenska Danssportförbundet. Valberedningen har till uppgift att i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom Förbundsstyrelsen och har som åliggande att förbereda personer inför kommande mandatperiod. Valberedningen ska bestå av 1 ordförande och 4 ledamöter, valda av förbundsmötet.

Mandatperioden för ordförande är ett år och för ledamöter två år.

Valberedningen ska senast den 1 oktober ha inhämtat svar från de personer vilkas mandattid går ut vid periodens slut, om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast fyra veckor före förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge samtliga röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.

Kansli

Generalsekreterare (GS):

GS har ansvaret för den löpande förvaltningen i enlighet med Förbundsstyrelsens beslut samt rapporterar till styrelsen. GS håller ordföranden uppdaterad med väsentlig information.

Generalsekreterare, GS, är adjungerad och föredragande i Förbundsstyrelsen.

GS ansvarar för att Förbundsmötets beslut om verksamhets- och ekonomisk inriktning genomförs i samråd med Förbundets ordförande. GS och Förbundets styrelse ansvarar tillsammans gällande att en verksamhetsplan för den kommande 1-årsperioden tas fram. Det är även viktigt att personen ständigt följer upp Förbundsmötets beslut genom regelbunden redovisning till styrelsen av såväl uppdrag som resurser.

Anställd personal:

Som anställd inom Svenska Danssportförbundet är man en viktig del i den kommunikation som sker kontinuerligt mellan förbundets alla olika delar.

Verksamhetens arbete är strukturerad enligt följande struktur:

  • Verksamhetsområden
  • Samordningsområden
  • Stödområden
  • Projekt

 

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-16