Istock 1133209404

Om oss

Etiska nämnden

Etiska nämndens kommitté utses av Förbundsstyrelsen och har en utredande roll avseende etikärenden inom förbundet. Kommittén består av en ordförande och minst två övriga ledamöter.

I händelse av förseelser avseende av DSF fastställd etikkod eller annat oetiskt beteende hänförligt till RF:s stadgar eller Förbundets reglementen, ska sådana ärenden handläggas i första hand av Förbundets etikkommitté́. Detta sker i form av rapportutredning och dokumentering - vilken i förekommande fall efter färdigställande tillställes disciplinnämnden för avgörande av beslut och eventuella sanktioner.

En förutsättning för att kunna förebygga mobbing, utanförskap, kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. Inom DSF finns Etiska kommittén dit ni kan anmäla era ärenden.

Hur gör jag en anmälan?

Det första du behöver göra är att skicka ett mail till etiska@danssport.org. Vi använder oss inte utav någon mall för hur du ska formulera dig, utan beskriv din misstanke eller det du har blivit utsatt för så tydligt som möjligt i ditt mail till etiska kommittén. Detta kommer att bli din anmälan.

Vad kommer att hända med min anmälan?

Du som anmäler en misstanke eller själv har blivit utsatt för brott mot de etiska reglerna garanteras alltid sekretess. Detta innebär att endast de berörda parterna, dvs. den eller dem anmälan avser, kommer få ta del av informationen som du delger oss. Vi som handlägger de anmälningar som kommer in till etiska kommittén delar inte information med resten av juridiska kommittén eller förbundsstyrelsen, utan anmälningar och ärenden behandlas konfidentiellt och uteslutande hos etiska kommittén.

Anmälningar och ärenden ska behandlas skyndsamt hos etiska kommittén. Vi kommer att skicka en bekräftelse på din anmälan så att du kan känna dig trygg med att den har kommit till rätt instans.

Vill du läsa mer om hur våra handläggningsrutiner:
Rutin för ärenden hos Etiska kommittén

Det går även att anmäla till Riksidrottsförbundet, som skapat funktionen Idrottsombudsmannen och en visselblåsartjänst. Även BRIS har en stödlinje. Läs mer om vårt arbete för en trygg idrott här!

Skapad av: Sandra Svanberg 22-08-09