Förening Heroe Rättttt

Förening

Intresserad av att starta en Breakingförening?

Breaking inkluderas i Svenska Danssportförbundet och har en ambition om att Breaking ska bli en fullt integrerad dansgren med föreningar, tävlingar, utbildningar och lägerverksamet. Samtidigt pågår OS-satsningen.

För förbundet och medlemmarna är det en spännande utmaning att ta in en helt ny dans. Vi ser nu fram emot att det startar många Breakingföreningar i Sverige. 

För de allra flesta är Breaking är en kultur med inslag av tävlingsmoment. Svenska Danssportförbundet kommer ytterligare förstärka att vi är en accepterad och självklar Dansorganisation för kulturyttringar. Det skapar ännu bättre förutsättningar för Förbundets föreningar som jobbar med både kultur och idrott.

Kontakt:

Projektledare Integration och breddsatsning: Tobias "Marre" Marin.
Vid frågor om uppstart av Breakingförening, mejla kansli@danssport.se

Skapad av: Zandra Idenius 22-09-30
1. Ny förening från grunden:
 1. Några personer bestämmer sig för att bilda en förening
 2. Ta kontakt med DSF, kansli@danssport.se, skriv att ni vill ha dialog kring hur ni bildar en förening i DSF
 3. Återkoppling sker från DSF kansli i form av telefonsamtal, teamsmöte eller dylikt för att gå vidare i processen
 4. Arbete hos de personer som vill bilda förening med bl.a. att ta fram stadgar för föreningen. DSF har en stadgemall för alla sina föreningar nya som befintliga, se box till höger "DSF Stadgemall"
  Skicka gärna ert förslag om stadgar till er kontaktperson på DSF för genomgång innan bildandemötet.
 5. Dags för bildandemöte av föreningen

Vid bildandemötet ska närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Dagordning bildandemöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollsekreterare
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning för mötet
 7. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 8. Fastställande av stadgar för föreningen
 9. Fastställande av namn på föreningen (se regler kring namn)
 10. Beslut om att föreningen ska ansöka om medlemskap i Svenska Danssportförbundet (ja eller nej)
 11. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 12. Val av interimsstyrelse (ordförande samt X antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.
 13. Mötets avslutande

När mötet har avverkat samtliga punkter på dagordningen är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar ska biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

6. Handlingar/dokument som behövs till punkt sju (7) nedan;

 • Signal till dans.se där föreningen läggs upp i systemet för att bl.a. kunna hantera licenser, tävlingar m.m.
 • Signal till det distrikt föreningen även blir medlem i inom DSF
 • Välkomstmail till föreningen med matnyttig information från DSF
2. Befintlig förening blir medlem:
 1. Ta fram föreningens nuvarande stadgar (uppdatering behöver troligtvis göras beroende på hur nuvarande stadgar ser ut)
 2. DSF har en stadgemall för alla sina föreningar nya som befintliga, "DSF Stadgemall"
 3. Ta kontakt med DSF kansli@danssport.se, skriv att ni vill ha dialog kring inträde i DSF, bifoga även era nuvarande stadgar
 4. Återkoppling sker från DSF kansli i form av telefonsamtal, teamsmöte eller dylikt för att gå vidare i processen
 5. Eventuellt arbete i föreningen med revidering av stadgar, beslut på årsmöte om att ansöka till DSF och återkoppling till kontaktperson på DSF kansli
 6. Handlingar/dokument som behövs till punkt sju (7) nedan;
 • Föreningens stadgar (ev. reviderade genom årsmöte)
 • Underskrivet protokoll från årsmöte där föreningen har en punkt på dagordningen att de beslutar om att ansöka till Svenska Danssportförbundet samt lista på röstlängden (röstberättigade medlemmar under årsmötet)
 • Senaste Verksamhetsberättelsen och Årsredovisning
 • Underskrivet protokoll från konstituerande möte
 • Kopia på ansökan till Skatteverket (om ansökan för organisationsnummer skickats in)

7. Klartecken ges från kontaktperson på DSF kansli att skicka in ansökan digitalt genom denna länk https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf/

8. Ansökan gås igenom och godkänns om ovan är iordning (annars komplettering). När DSF godkänt en ansökan går den vidare upp till Riksidrottsförbundet (RF) för kontroll. När de anser att en ansökan är korrekt så godkänner de. Det går en signal till DSF och berört RF-SISU distrikt.

9. DSF skickar;

 • Signal till dans.se där föreningen läggs upp i systemet för att bl.a. kunna hantera licenser, tävlingar m.m.
 • Signal till det distrikt föreningen även blir medlem i inom DSF
 • Välkomstmail till föreningen med matnyttig information från DSF

Medlemsskapet i Svenska Danssportförbundet

Som medlem i DSF betalar föreningen en årsavgift. Den utgörs av en medlemsavgift, en verksamhetsavgift samt en avgift till STIM och SAMI. Medlemsavgiften är samma för alla föreningar oavsett antal medlemmar förutom de allra minsta föreningarna. Verksamhetsavgiften liksom avgiften till STIM och SAMI är anpassade efter antalet medlemmar i föreningarna.

För dessa avgifter får föreningen följande:

 • möjlighet till stöd från RF i form av pengar, kompetens, försäkringar, juridik, språkrör för idrotten och idrottsavtal (rabatter)
 • föreningen får delta med ett ombud på förbundsårsmötet, oavsett rösträtt, utan kostnad förutom resa och eventuella extra övernattningar
 • med medlemskapet ingår även DSF:s kanslistöd, tävlingsadministration, försäkring för ledare och licensierade dansare, möjlighet att tävla på alla nivåer nationellt, för att elittävla internationellt samt möjlighet till utbildning av ideella ledare och funktionärer som arrangeras av DSF eller SISU Idrottsutbildarna.

I och med medlemskapet i DSF, blir föreningen också automatiskt medlem i ett specialdistriktsförbund (SDF), t ex Mittnorrlands Danssportförbund. Varje medlemsförening betalar en medlemsavgift till sitt SDF. Avgiften kan variera inom distrikten.

Medlemskapet innebär även en tillhörighet till Riksidrottsförbundet (RF) & SISU Idrottsutbildarna. Mer information finns att läsa på RF:s hemsida.

Välkommen till oss!

Kontakt:
Vid frågor, mejla kansli@danssport.se