Istock 1133209404

Om oss

Valberedningen

Valberedningens uppdrag regleras i stadgarna för Svenska Danssportförbundet. Valberedningen har till uppgift att i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom Förbundsstyrelsen och har som åliggande att förbereda personer inför kommande mandatperiod.

Valberedningen ska bestå av 1 ordförande och 4 ledamöter, valda av förbundsmötet.

Mandatperioden för ordförande är ett år och för ledamöter två år.

Valberedningen ska senast den 1 oktober ha inhämtat svar från de personer vilkas mandattid går ut vid periodens slut, om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast fyra veckor före förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge samtliga röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-08-09