Istock 1133209404

Om oss

Verksamhetsområden

Verksamhetsområde (VO) är ett arbetsområde inom förbundets verksamhet där det finns ett tydligt fokus på arbete som rör ett grenspecifikt (dans) område.

Verksamhetsområdena är grunden för all grenspecifik verksamhet inom Danssportförbundet. Verksamhetsområdet ska både sköta om det dagliga arbetet och verka för samt möta behov av utveckling. Verksamhetsområdet, tillsammans med kansliet, tillgodoser de behov som föreningar och dansare har.

Då danssporten befinner sig i kontinuerlig utveckling kommer en aktualiseringsprövning alltid att påverka antal och inriktning för dessa områden.

Aktuella verksamhetsområden är:

Varje verksamhetsområde drivs av en verksamhetsområdeskommitté. Kommittén ska rapportera till FS en gång per månad.

Verksamhetsområdena ansvarar för att skapa en struktur för olika delar av verksamheten. Tävling, träning och utbildning är sakområden där det behöver finnas en väl fungerande och kvalitetssäkrad verksamhet, då verksamheten är en del av helheten. De olika delarna ska fungera både ur ett internationellt, nationellt såväl som regionalt och lokalt perspektiv. Arbetet inom verksamhetsområdet ska innebära ett stöd till dansare, föreningar och SDF.

Deltagandet i verksamhetsområdeskommittén sker genom att FS, efter förslag från ordförande i respektive verksamhetsområde eller förbundsstyrelsen, tillsätter och entledigar personer som ingår i verksamhetsområdeskommittén. Övriga deltagare i verksamhetsområdet utses av VO-kommittén.

Verksamhetsområdeskommitténs uppdrag är att se till att verksamhet bedrivs och kvalitetssäkras inom respektive versamhetsområde. Kommittén har ett formellt uppdrag att genomföra av FS fastställd verksamhet och budget för verksamhetsområdet. FS kan även delegera övriga typer av beslut till kommittén.

Landslagskaptener utses/avsätts genom beslut i Förbundsstyrelsen efter förslag från ordförande i respektive verksamhetsområdeskommitté eller förbundskaptenen.

Verksamhetsområdeskommittén kan adjungera valfritt antal personer för allmänna eller särskilda uppdrag inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdeskommittéer fattar operativa beslut inom sitt verksamhetsområde enligt Instruktioner för verksamhetsområden.

Protokoll ska föras över tagna beslut och protokoll ska sändas till förbundskansliet senast 14 dagar efter Kommittéernas möte. Beslut ska vara dokumenterat med full spårbarhet.

Verksamhetsområdeskommittén kan delegera beslutsrätt inom ett specifikt område eller i en specifik fråga till enskild person eller arbetsgrupp inom verksamhetsområdet. Delegationsbeslut ska återrapporteras skriftligt vid nästkommande verksamhetsområdeskommittémöte och bifogas kommittéprotokollet.

All post, båda utgående och inkommande, ska gå via kansliet för diarieföring. (Gäller inte post inom den egna Kommitté- och Samordningsgruppen.)

Skapad av: Sandra Svanberg 22-08-30