Istock 1133209404

Om oss

Dansen Vill

Dansen Vill beskriver den idémässiga basen för verksamheten inom Svenska Danssportförbundet. Med ”Dansen Vill” som grund kan föreningar, distrikt och centrala funktioner utforma sina egna mål och handlingsprogram.

Inledning

Dansen Vill ska vara en hjälp för föreningar, distrikt, centrala funktioner inom DSF och enskilda utövare att förstå verksamhetsidé och framtida inriktning. Det utgår ifrån de ansatser som beslutats inom Riksidrottsförbundet och vidare utvecklats samt fastställts av DSF förbundsmöte.

Relaterade dokument som utgör både referens och viktiga kompletteringar till det här dokumentet:

DSF Styrande dokument (se länkar) och Riksidrottsförbundets och den svenska idrottsrörelsens idéprogram: Idrotten Vill

Alla har en möjlighet att vara med och påverka DSF:s inriktning, det är en grund för den ideella verksamheten och föreningslivet. Men för att ge en kort övergripande beskrivning av var DSF befinner sig för närvarande följer här en kort resumé och tillbakablick.

Svenska Danssportförbundet (DSF) bildades 25 februari 1968 på Birkagården i Stockholm och är sedan 1977 medlem i Riksidrottsförbundet (RF) och vidare medlem i:

World Dance Sport Federation (WDSF)
World Rock’n’Roll Confederation (WRRC)
World Swing Dance Council (WSDC)
World Artistic Dance Federation (WADF)
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)

Dessa medlemskap har ingåtts för att dansen ska utvecklas i samklang med omvärlden och ge möjlighet till att utövas som idrott.


Våra nuvarande dansgrenar

Sedan starten har flera dansgrenar adderats till DSF. För närvarande är det följande danser som DSF organiserar:

• Latinamerikanska danser (Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba, Paso Doble, Jive)  • Standard danser (Modern vals, Quickstep, Tango, Wienervals, Slow Foxtrot)  • Tiodans (Latin och Standard ovan bildar tillsammans Tiodans)  • Boogie Woogie, Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop och Rock´n´Roll  • Disco Dance, Acro Disco, British Freestyle, Slowdance, Performing Arts  • Hiphop, Locking, Popping, House, Hiphop Battle  • Linedance  • West Coast Swing  • Breaking 

Men utvecklingen inom dansen öppnar upp för ytterligare grenar som kan integreras i DSF i en eller annan omfattning.

DSF Vision

Svenska Danssportförbundet ska arbeta efter de gemensamma normer och riktlinjer som finns inom den svenska idrottsorganisation organiserad inom Riksidrottsförbundet. En viktig bas utifrån det kan för dansens del sammanfattas i följande beskrivning:

Danssport är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera. Danssport består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Svenska Danssportförbundet med tillhörighet i Riksidrottsförbundet.

När det gäller folkrörelseperspektivet och den ideella föreningsbasen återfinns ett tillägg lite längre fram i texten.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.
• I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
• I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.
• I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat tjänar som sporre.

Vi är en samlad danssportsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla föreningar, distrikt, centrala funktioner, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan som ger inspiration och utveckling. Vår strävan i vardagen är därför att vi ska uppnå ett tillstånd i allt vi gör som utgår ifrån följande intention eller vision.

DANS – rörelse hela livet

Genom den visionen skall DSF utforma verksamhetsidé, strategier, arbetssätt, värdegrund samt även en stödjande organisation. Men för de som arbetar inom och med dans i Sverige ska de även kunna bli sporrade att utveckla lite ytterligare varje dag! Det är i visionen vi hämtar energi och finner nya lösningar.


Verksamhetsidé

Genom Svenska Danssportsförbundets verksamhetsidé har vi beskrivit vår uppgift som har vuxit fram genom vår numera långa historia inom Riksidrottsförbundet.

Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja dansen och danssporten i Sverige i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning. Vi bedriver vår dansidrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet.

I takt med att samhället utvecklas och nya mer samtida lösningar och strukturer öppnas upp, finns det även utrymme för samverkan med verksamheter som inte primärt drivs i föreningsform.

Dansens dragningskraft är betydande. Den lockar många deltagare till sociala dansarrangemang av vitt skilda slag, till dansklubbar och dansskolor över landet. Dans engagerar alla åldrar från barn till seniorer - dans är med i hela livet och skapar meningsfull sysselsättning för många. Detta stora intresse gör att dansen även får ett stort kommersiellt värde.

DSF söker aktivt samarbeten för att få dansen i Sverige att växa. Ett samarbete med andra aktörer med gemensamma intressen ger möjlighet till både utveckling av dansen som aktivitet och den samarbetande parten. Den senare ges via samarbetet inblick i våra metoder för att utveckla prestation och kvalitet. Inriktningen för DSF är att alltid vara uppdaterad om vad som sker i Danssverige, vart vi kan mötas och samverka, men även vad vi kan ge till övriga Danssverige som inte har den danskultur som vi har.

DSF är öppet för att ha ett aktivt arbete för att nå ut från Danssporten till den övriga dansvärlden och det gör vi med kunskap, samverkan och förståelse för varandras plattformar. För de delar som avser påverkan och beslut inom DSF så krävs medlemskap som förening. 


Värdegrund

DSF vill framgångsrikt organisera all dans, ha tusentals medlemmar i starka föreningar där alla finner mening och glädje. Utveckling, gemenskap och gott ledarskap är en självklarhet. För att uppnå visionen och verksamhetsidén har ett antal värderingar fastställts som på olika vis skall styra eller vägleda beteende för de som är engagerade inom DSF. Det är viktigt att komma ihåg om vi skall lyckas. Följande fem deviser är vägledande för beteendet men ansvaret ligger hos var och en;

- Engagemang
Danssporten ger gemenskap, glädje och engagemang. Vi lär oss tidigt att umgås och respektera varandra över kulturella, etniska, köns- och generationsgränser. Ledarna är de positiva förebilderna. Föreningsgemenskap ska vara tillgänglig för alla. Men som en del i den ideella idrottsrörelsen bygger framgång på engagemang från dem som deltar. Vi utvecklar därför vår verksamhet för att få engagemang i alla led – bland dansare, föräldrar, funktionärer, ledare och andra medlemmar.

- Öppenhet
Danssporten ska präglas av öppenhet och likabehandling vilken är en grund för all ideell och demokratisk föreningsverksamhet.

- Ansvarstagande
Med de olika roller och förtroenden som vi tar på oss inom förbundet i accepterade roller följer även ett ansvar att driva uppdrag och tilldelade uppgifter i mål.

- Tillit och respekt
För att vi skall kunna utveckla dansen i Sverige i enlighet med DSFs vision och organisation måste det finnas tillit till de som är utvalda att leda olika delar av verksamheten. Vidare måste det inom ramen för den demokratiska processen visas respekt för fattade beslut och riktlinjer. Det är utifrån detta engagemang hämtas.


Sammanfattning och vår grundläggande tanke

Med verksamhetsidé, vision och värdegrund som bas kan mer formuleras om hur DSF ska bedriva idrott - danssport. Men låt det även beskrivas utifrån DSFs grundläggande tanke. På alla nivåer utvecklas människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Kroppen är skapad för aktivitet, därför är danssport bra och utvecklande. Alla mår bra och kan prestera mer både i vardagen och på tävlingsgolvet. Danssporten har stor betydelseför folkhälsan. I dansen får vi utlopp för glädje och spontanitet, trivs och mår bra.

Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. I Danssporten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar utövaren att testa gränser, prestera mer och nå bättre resultat. Att nå mål är tillfredsställande. Att kämpa tillsammans med någon annan ger också erfarenhet att ta med sig vidare i livet. Danssporten finns på många orter i hela landet och är en del av det svenska kulturarvet. Genom sin verksamhet bidrar föreningarna till samhällets utveckling och skapar en värdefull identifikation för orten. Idrotten och inte minst danssport skapar en samhörighetskänsla för alla människor och i alla samhällsskikt.

Föreningslivet är en nyttig och lärande miljö. Den ska påverka positivt så att attityder förändras så att t ex. mobbning motarbetas. Verksamheten ska vara utformad så att alla lär sig respektera varandra som kamrat och medtävlare. Danssporten tillhör en av de mest jämställda sporterna. Det ska vara jämställdhet mellan könen. Uppdrag ska utformas och fördelas mellan könen så att både mäns och kvinnors erfarenheter tas till vara så att båda könen kan vara med.

Idrotten och danssporten är internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer breddar våra kontaktytor, ökar vår förståelse för andra kulturer och stärker samverkan mellan människor över nationsgränserna. Med gemenskapen inom dansen ska människor med olika etniskt ursprung, nationalitet och religion lära känna och respektera varandra. Det motverkar främlingsfientlighet och rasism. Mångfalden bidrar till att utveckla danssporten.

Känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi inom danssporten för efterlevnad av regler och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av dansgolvet, för att skapa en positiv miljö för utövare och supportrar. Inom svensk danssport tar vi avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av förbjudna preparat – doping - för att uppnå bättre resultat.


Strategier, aktiviteter och referenser
(ska kopplas ihop med årlig verksamhetsplan)

Varje år upprättas en verksamhetsplan som fastställs i DSFs förbundsstyrelse, Verksamhetsplan år 2022-2023. I den planen framgår framförallt gemensamma strategier och till viss nivå även viktiga aktiviteter. DSFs strategier har framförallt inriktning på att antingen bredda dansen eller att i olika delar fördjupa inriktningen.

För närvarande har FS följande strategiska initiativ (dessa utvecklas i detalj i det dokument som refereras till ovan):

• Att utveckla och färdigställa en organisatorisk plattform för DSFs verksamhet
• Att säkerställa att dansens inträde i den olympiska tävlingsformen blir en framgång
• Att införliva parasport i förbundet
• Att genomföra ”socialdansprojekt” för att bredda dansen ytterligare i Sverige.
• Att barndansen får en konceptuell utformning som kan utgöra en modellutbildning.

Kopplat till dessa projekt och annan pågående verksamhet finns hundratals aktiviteter som utvecklas över tid.

 

 

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-07