Istock 1133209404

Om oss

Vår värdegrund

Engagemang - Öppenhet - Ansvarstagande - Tillit & Respekt

DSF vill framgångsrikt organisera all dans, ha tusentals medlemmar i starka föreningar där alla finner mening och glädje. Utveckling, gemenskap och gott ledarskap är en självklarhet. För att uppnå visionen och verksamhetsidén har ett antal värderingar fastställts som på olika vis skall styra eller vägleda beteende för de som är engagerade inom DSF. Det är viktigt att komma ihåg om vi skall lyckas. Följande fem deviser är vägledande för beteendet men ansvaret ligger hos var och en:

Engagemang
Danssporten ger gemenskap, glädje och engagemang. Vi lär oss tidigt att umgås och respektera varandra över kulturella, etniska, köns- och generationsgränser. Ledarna är de positiva förebilderna. Föreningsgemenskap ska vara tillgänglig för alla. Men som en del i den ideella idrottsrörelsen bygger framgång på engagemang från dem som deltar. Vi utvecklar därför vår verksamhet för att få engagemang i alla led – bland dansare, föräldrar, funktionärer, ledare och andra medlemmar.

Öppenhet
Danssporten ska präglas av öppenhet och likabehandling vilken är en grund för all ideell och demokratisk föreningsverksamhet.

Ansvarstagande
Med de olika roller och förtroenden som vi tar på oss inom förbundet i accepterade roller följer även ett ansvar att driva uppdrag och tilldelade uppgifter i mål.

Tillit och respekt
För att vi skall kunna utveckla dansen i Sverige i enlighet med DSFs vision och organisation måste det finnas tillit till de som är utvalda att leda olika delar av verksamheten. Vidare måste det inom ramen för den demokratiska processen visas respekt för fattade beslut och riktlinjer. Det är utifrån detta engagemang hämtas.

Vår värdegrund är den plattform vi utgår ifrån i allt arbete inom Svenska Danssportförbundet. Den är grunden till vår förbundskultur.

(Dokumenten DSF styrande dokument)

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-07