Dokumentbank

Trygg Idrott

Här beskrivs hur idrottsrörelsen och Danssportförbundet arbetar för en trygg idrottsmiljö för alla, hur du kan göra en anmälan till förbundets etiska kommitt'e eller via Riksidrottsförbundets Visselblåsartjänst, om Rädda Barmens arbete och om BRIS Stödlinje.

Kansliet hjälper dig att hitta vägen framåt om det är otydligt: kansli@danssport.se

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter att alla inom idrottsrörelsen aktivt arbetar för att främja idrottsrörelsens människosyn och visar respekt för alla människors unika och lika värde. Det förutsätter även andra typer av insatser med syfte att förebygga och åtgärda otrygghet.

En trygg miljö är en plats där alla har möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, i sin egen takt och efter sina förutsättningar. En trygg miljö är också en inkluderande miljö. En plats där alla får vara, klä sig och uttrycka sig som individen vill så länge det inte innebär att andra kränks eller begränsas.

Trygg idrott är fri från diskriminering. Alla individer, varje förening och varje förbund inom idrotten förväntas uppmärksamma och motverka att någon missgynnas eller behandlas sämre utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är även av största vikt att arbeta för att social bakgrund och ekonomiska förutsättningar inte hindrar deltagande.

En trygg idrott är dessutom fri från osunda träningsmetoder, kränkningar, trakasserier, våld och övergrepp.

Läs mer om hur idrottsrörelsen arbetar för att skapa trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar.

 

Hitta rätt om värdegrunden bryts - en anmälan kan göras på olika sätt

1. Vänd dig till föreningens styrelse.
Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.


2. Gör en anmälan till Svenska Danssportförbundets Etiska Nämnd
Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, så kan du göra en anmälan till Svenska Danssportförbundets Etiska Nämnd 

Det första du behöver göra är att skicka ett mail till etiska@danssport.org. Vi använder oss inte utav någon mall för hur du ska formulera dig, utan beskriv din misstanke eller det du har blivit utsatt för så tydligt som möjligt i ditt mail till etiska kommittén. Detta kommer att bli din anmälan.

Du som anmäler en misstanke eller själv har blivit utsatt för brott mot de etiska reglerna garanteras alltid sekretess. Detta innebär att endast de berörda parterna, dvs. den eller dem anmälan avser, kommer få ta del av informationen som du delger oss. Vi som handlägger de anmälningar som kommer in till etiska kommittén delar inte information med resten av juridiska kommittén eller förbundsstyrelsen, utan anmälningar och ärenden behandlas konfidentiellt och uteslutande hos etiska kommittén.

Anmälningar och ärenden ska behandlas skyndsamt hos etiska kommittén. Vi kommer att skicka en bekräftelse på din anmälan så att du kan känna dig trygg med att den har kommit till rätt.


3. Vänd dig till ett RF-SISU distrikt för att få hjälp och guidning i diskussion med föreningen
Här hittar du ditt RF-SISU distrikt


4. Idrottsombudsmannen (Riksidrottsförbundet)

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen.

Förening eller enskild person får, öppet eller anonymt, påkalla Idrottsombudsmannens uppmärksamhet gällande förhållande inom idrottsrörelsen. Påkallande får ske via telefon, e-post eller via visselblåsning.
Läs mer om påkallandet.

Tel: 08-627 40 10 (tisdagar och torsdagar mellan 9–12)
E-post: idrottsombudsmannen@rf.se


5. Riksidrottsförbundets Visselblåsartjänst

Du kan använda visselblåsartjänsten för att uppmärksamma allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön – och då du samtidigt upplever att du inte kan vända dig till din förening.

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om:
• ekonomiska oegentligheter
• övergrepp
• trakasserier

Visselblåsningar om doping eller matchfixing hanteras via www.dopingtips.se och www.minmatch.se.

Obs! Du kan inte använda visselblåsartjänsten för att uttrycka missnöje med en förening, arbetsgivare inom idrotten eller relaterade frågor. Sådana ärenden ska du ta upp med föreningens styrelse, aktuellt specialidrottsförbund, arbetsledare eller chef eftersom de inte kan behandlas som visselblåsarärenden.

En person som skickar ett meddelande genom visselblåsartjänsten behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med syfte att skada eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Mer information & anmälningssidan

 

Förebyggande arbete för en Trygg Idrott


1. Kunskapswebb för en trygg och inkluderande idrott

För att idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga krävs arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.

Till kunskapswebben Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer - Länk till extern webbplats


2. Rädda Barnen - Tryggare Tillsammans 

Rädda Barnen har tagit fram materialet Tryggare tillsammans. Det är en webbutbildning som handlar om att öka medvetenheten kring risker, att arbeta förebyggande, att rapportera när vi ser brister och incidenter i vår verksamhet samt att agera när något barn far illa eller när oro finns kring ett barn.

Rädda barnen har också materialet Stopp! Min kropp! som är ett samtalsmaterial för den som vill prata med barnen direkt om känslor, kroppen och gränser.

3. BRIS - Stödlinjen
Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam. För dig finns Bris stödlinje för idrottsledare, där vi kan ge tips och råd till dig som vill prata om oro kring ett barn i din förening.

Till stödlinjen kan du som är ideellt engagerad eller anställd inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn i din förening. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att du ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal. Vi som svarar är erfarna kuratorer. Särskild kompetens finns också för att ge stöd till de som möter barn med trauma eller erfarenhet av flykt.

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan självklart vara anonym.

Läs mer: BRIS


4. Registerutdrag - förebyggande åtgärd

Från den 1 januari 2020 gäller att alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet ska kontrollera registerutdrag på personer som arbetar med barn och unga. 

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. 

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Läs mer:
Lathund - registerutdrag för föreningar inom Svenska Danssportförbundet

Registerutdrag Q&At

 

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-06